Anunt privind demararea procesului de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a iniţiat procesul de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj, conform ,,Manualului pentru elaborarea și implementarea Planurilor Locale de Acțiune pentru Mediu la nivel județean” elaborat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Ultima revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu a avut loc în anul 2013. Participanţi la acest proces sunt reprezentanţi cu putere de decizie ai autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, ai instituţiilor deconcentrate ale statului, ai unităţilor de învăţământ superior etc.

Scopul elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj constă în prezentarea unui set de acţiuni care să stea la baza implementării proiectelor de îmbunătăţirea calităţii mediului, stimularea iniţiativelor de realizare a proiectelor de mediu care vizează îmbunătăţirea calităţii mediului şi reducerea impactului negativ al activităţilor antropice asupra sănătăţii populaţiei, asigurarea armonizării proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu, asigurarea complementarităţii surselor de finanţare (fiecare acţiune propusă pentru a fi finanţată prin programele naţionale sau internaţionale trebuie să aibă la bază consensul publicului din zona căreia i se adresează).

,,Manualul pentru elaborarea și implemetarea planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivel județean:

http://www.anpm.ro/documents/12220/2025674/Manual+PLAM.pdf/bd5d86d3-5ee3-46b3-9f87-2515d50df3e9


Dezvoltare durabilă

Prezentare

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului,
fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi
"

Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină foarte cunoscut abia după Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Riode Janeiro în vara lui 1992, cunoscută sub numele de "Summit-ul Pământului". În cadrul aceluiași summit a fost elaborată şi Agenda 21 - planul de susţinere al dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei.

Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător.

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanență un raport stabil între habitatul natural şi populația umană.

În prezent, conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii prin repartizarea bogăţiei între ţările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, asigurarea unui trai decent milioanelor de bărbaţi, femei şi copii aflaţi în pericol, acolo unde planeta pare deja asfixiată de exploatarea excesivă a resurselor naturale, dar mai ales cum să facem să transmitem o planetă sănătoasă generaţiilor viitoare.

OBIECTIVELE STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIUNII EUROPENE: 

  • Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu,
  • Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impactl nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului ,
  • Promovarea modelelor de productie şi consum durabile,
  • Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor,
  • Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii,
  • Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale,
  • Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă, asigurarea ca politicile interne şi externe ale UE să fie în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia.