Anunț important!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: apmcj.anpm.ro

E-mail: office@apmcj.anpm.ro

 

SECRETARIAT:  Tel: 0264- 410.722, Fax: 0264-410.716

PROGRAM AUDIENTE:

Director Executiv APM CLUJ  –  Adina SOCACIU

Ziua de MIERCURI este dedicată audiențelor pentru proiectele derulate prin fonduri europene. Astfel, orice agent economic, primărie sau instituție de stat este așteptată în fiecare MIERCURI, între orele 09.00- 16.00, la sediul APM Cluj, din Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9b, pentru discuții aplicate privind actele de reglementare necesare derulării proiectelor.

LUNI- JOI: 12.00- 14.00

ANUNT IMPORTANT!!!!!

TOATE PLATILE SE VOR FACE IN CONTUL APM CLUJ: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145  TREZORERIA CLUJ COD FISCAL 4288144, SAU PRIN MANDAT POSTAL, IN ACELASI CONT.

 

ALTE INFORMATII

Cod fiscal:  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

Trezoreria: Cluj - Napoca

Beneficiar:  APM Cluj

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar: Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal: 14715650

Trezoreria: Sector 6 Bucuresti

Cont: RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Pagina WEB: www.afm.ro


ℹ️❗️Autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu își pierde valabilitatea dacă beneficiarii NU OBȚIN de la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, VIZA ANUALĂ❗️❗️
📌În conformitate cu Legea nr. 219/2019 care modifică și completează art. 16 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu își pierde valabilitatea dacă beneficiarii ❗️NU OBȚIN❗️ de la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, ❗️ VIZA ANUALĂ❗️
❗️ Termenele prevăzute de Ordinul MMAP nr. 1150/2020  privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul nr. 3309/28.12.2022:
✅ titularul activității solicită aplicarea VIZEI ANUALE în maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile, înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu;
✅ În cazul în care autorizaţia de mediu a fost revizuită, termenul de  60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială;
✅ pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea termenelor precizate anterior❗️
📌 Dacă solicitarea de VIZĂ ANUALĂ se face după data emiterii autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, NU mai poate fi demarată procedura de obţinere a VIZEI ANUALE şi este necesar să se solicite o nouă autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu❗️

Programul de RELAȚII CU PUBLICUL se desfășoara, la sediul instituției, între orele: luni- joi: 9.00 si 14.00, vineri: 9.00 si 13.00

DEPUNEREA fizică a documentelor, respectiv RIDICAREA documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face la sediul instituției, la BIROUL NR. 25, ET. 1.

Şedinţele C.A.T. se vor organiza doar online.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon0264/410722;

 • Pentru consultaţii privind procedurile de reglementare se va suna la nr. de telefon: 0264/410720;
 • Pentru consultatii privind gestiunea deșeurilor și biodiversitate se va suna nr. de telefon: 0264/410727;

Alte informaţii – pe site-ul A.P.M. Cluj – www.apmcj.anpm.ro 

* documentele pot fi depuse si pe adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea nr. 495/11.06.2020 modificat prin Ordinul 3309/28.12.2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din 09.01.2023

Precizăm că pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizațiile de mediu și 300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu.

Ordinul 1150/27.05.2020 modificat prin Ordinul 3309/28.12.2012 privind VIZA ANUALA A AM/AIM

Cerere viza anuala Ord 1151/2020

Declaratie pe proprie raspundere Ord 1150/2020


În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 38/ 2020, privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

Agenția pentru Protecția Mediulu Cluj, primește documente cu semnătură electronică, atât în format electronic, cât și letric.

 

******

!! Numărul de telefon 0264/433 208 al Dispeceratului permanent, inserat în actele de reglementare emise de APM Cluj, nu mai este valabil. Noul număr de telefon este 0766 868 594 !!


ANUNȚ IMPORTANT!

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Pentru a putea procesa solicitările dvs. trebuie să completați un acord de colectare a datelor cu caracter personal. (acord)


Pentru consultare site vechi APM , click aici

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.

Context legal

Conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia s-a desfiinţat ARPM Cluj - Napoca în data de 09 noiembrie 2012 şi s-a reînfiinţat Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj care a fost desfiinţată în noiembrie 2010 şi a fost preluată de ARPM Cluj Napoca.

Misiune

Misiunea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj este de promovare a dezvoltării durabile prin prisma unui mediu curat, prin asigurarea regenerării resurselor şi a bunăstării oamenilor.

Astfel APM Cluj , trebuie să garanteze păstrarea unui mediu sănătos prin remedierea efectelor schimbărilor climatice, să conserve eficient biodiversitatea, patrimoniul natural şi antropic, să protejeze resursele de apă şi calitatea apei potabile, să monitorizeze, să evalueze şi să anticipeze calitatea factorilor de mediu.

Având în vedere dreptul oricărei persoane de a se bucura de un mediu curat şi sănătos punem, de asemenea, un accent deosebit pe conştientizarea problemelor de mediu, pe promovarea schimbărilor de comportament care încurajează dezvoltarea durabilă şi promovează furnizarea de informaţii clare, accesibile, într-o manieră transparentă.

Vrem să asigurăm o calitate a mediului care să fie demnă de a fi lăsată moştenire generaţiilor viitoare.

Responsabilităţi

Responsabilităţile principale ale APM Cluj sunt:

 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului conform competenţelor stabilite prin lege şi coordonarea procesului la nivel local;
 • verificarea îndeplinirii cerinţelor legislaţiei de mediu în actele de reglementare şi luarea măsurilor legale în cazul constatării neconformităţilor;
 • validarea, prelucrarea şi sintetizarea datelor şi informaţiile de mediu la nivel local;
 • elaborarea şi implementarea planurilor regionale de acţiune pentru protecţia mediului;
 • elaborarea şi implementarea politicilor regionale pentru protecţia mediului;
 • participarea la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare locală;
 • administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt în custodie;
 • colaborarea cu autorităţile şi instituţile publice, cu agenţii economici şi cu societatea civilă în scopul conştientizării, informării şi educării populaţiei în vederea asigurării protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • monitorizarea stadiului îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului asumate prin planurile de implementare negociate în procesul de aderarea la Uniunea Europeană;
 • elaborarea periodică a rapoartelor de sinteză privind starea factorilor de mediu;
 • evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
 • colaborarea la elaborarea şi monitorizarea planurilor locale de gestionare a deşeurilor;
 • monitorizarea activităţi de management a siturilor contaminate la nivel local;
 • participarea la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public;
 • susţinerea şi implicarea iniţiativelor societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 • asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj este condusă de un director executiv, numit prin decizie de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.