Emisii industriale

Emisii industriale

Pe lângă rolul important în bunăstarea materială a unei ţări şi  contribuţia la creşterea economică activităţile industriale, au în acelaşi timp un impact semnificativ asupra mediului.Înaltele coşuri de fum pe care le folosesc industriile şi filtrele lor nu îndepărtează substanţele poluante doar prin propulsarea lor în straturile înalte ale atmosferei, aşa că se consideră posibilitatea să se reducă concentraţia agenţilor poluanţi în locul unde se produc.

Pentru a preveni, reduce şi, pe cât posibil, elimina poluarea provenind din activităţile industriale în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" şi cu principiul "prevenirii poluării", s-a stabilit un cadru general pentru controlul principalelor activităţi industriale, asigurând o gestionare prudentă a resurselor naturale şi ţinând seama, atunci când este necesar, de situaţia economică şi de caracteristicile specifice locului unde se desfăşoară activitatea industrială. Este prevăzută o abordare integrată de prevenire şi control al emisiilor în aer, apă şi sol, de management al deşeurilor, de eficienţă energetică şi de prevenire a accidentelor.

Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astfel încât emisiile, deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene, care au condus la adoptarea următoarelor directive:

            · Directiva IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării stabileşte principiile pentru autorizare şi control a instalaţiilor bazate pe o abordare integrată şi aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care sunt cele mai eficiente tehnici pentru a atinge un nivel ridicat de protecţie a mediului, luând în considerare costurile şi beneficiile;

· Directive sectoriale care stabilesc cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de emisie pentru anumite activităţi industriale (instalaţii mari de ardere, incinerarea deşeurilor, activităţi care implică folosirea solvenţilor organici şi producţia de dioxid de titan);

· Registrul poluaţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) care permite publicului să acceseze informaţiile privind emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale poluanţilor şi deşeurilor din instalaţii industriale.

Pentru simplificarea legislaţiei existente şi reducerea costurilor administrative, Comisia europeană a iniţiat un amplu proces de reformare, oferind tuturor părţilor interesate posibilitatea să examineze modul în care legislaţia privind emisiile industriale poate fi îmbunătăţită astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane. 

Acest proiect denumit Directiva privind emisiile industriale IED (IPPC RECAST) – Directiva 2010/75/UE  acoperă ca zonă de reglementare şapte directive existente: Directiva IPPC şi şase directive sectoriale (Directiva LCP, Directiva COV din instalaţii, Directiva de incinerare deşeuri şi alte trei directive sub numele generic de Directive dioxid de titan)  adunând într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale având ca scop reducerea emisiilor industriale prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.


Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european

Introducere

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui registru european al emisiilor şi transferului de Poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului”[1](„Regulamentul E-PRTR”) a fost adoptat la 18 ianuarie 2006.

Prezentul document furnizează o serie de linii directoare cu privire la diferitele procese de raportare în conformitate cu Regulamentul E-PRTR.

PRTR european (E-PRTR) va implementa la nivel UE Protocolul PRTR al CEE-ONU, care a fost semnat de Comunitatea Europeană şi de 23 de state membre în mai 2003 la Kiev şi care reprezintă un Protocol al Convenţiei de la Aarhus[2]. E-PRTR va succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER[3]) în cadrul căruia au fost raportate date pentru anii 2001[4]şi 2004.

Regulamentul E-PRTR are ca scop sporirea accesului public la informaţiile privind mediul prin crearea unui E-PRTR coerent şi integrat, contribuind în acest mod la prevenirea şi reducerea poluării, furnizarea de informaţii decidenţilor şi facilitarea participării publicului la luarea deciziilor cu privire la mediu.

Regulamentul înfiinţează un registru integrat al emisiilor şi transferurilor de poluanţi la nivel european sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului şi stabileşte regulile pentru funcţionarea acestuia, în scopul de a pune în aplicare Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi şi de a facilita participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului.

Prezentul document de orientare nu abordează problemele referitoare la stabilirea sau implementarea obligaţiilor privind PRTR naţionale care fac obiectul Protocolului CEE-ONU.

Conform considerentului 4 al Regulamentului E-PRTR, un PRTR integrat şi coerent oferă publicului, industriei, oamenilor de ştiinţă, companiilor de asigurări, autorităţilor locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altor decidenţi o bază solidă de date pentru efectuarea comparaţiilor şi luarea de viitoare decizii pe probleme de mediu.

Regulamentul E-PRTR includeinformaţii specifice cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol şi transferurile de deşeuri şi poluanţi din apele reziduale în afara amplasamentului. Datele respective trebuie să fie raportate de către operatorii unităţilor care desfăşoară activităţi specifice

În plus, E-PRTR include date cu privire la emisiile din diferite surse difuze, de ex. traficul rutier şi încălzirea locuinţelor, în situaţia în care astfel de date sunt disponibile.

 

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

13539_E-PRTR ghid de implementare


Legea nr.112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003

  LEGE   Nr. 112 din 14 aprilie 2009

pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 21 mai 2009

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Protocolul privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

                      PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                           ROBERTA ALMA ANASTASE

 

                        p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                              ALEXANDRU PEREŞ

 

    Bucureşti, 14 aprilie 2009.

    Nr. 112.

 

                                 PROTOCOL

             privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi*)

 

    *) Traducere.

 

    Părţile la prezentul protocol,

    amintind art. 5 paragraful 9 şi art. 10 paragraful 2 ale Convenţiei din 1998 privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu (Convenţia de la Aarhus),

    recunoscând faptul că registrele poluanţilor emişi şi transferaţi pun la dispoziţie un important mecanism de creştere a răspunderii operatorilor economici, reduc poluarea şi promovează dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost formulată în Declaraţia de la Lucca, adoptată la prima întrunire a părţilor la Convenţia de la Aarhus,

    luând în considerare principiul 10 al Declaraţiei de la Rio din 1992 privind mediul şi dezvoltarea,

    luând în considerare, de asemenea, principiile şi obligaţiile angajate la Conferinţa Naţiunilor Unite din 1992 privind mediul şi dezvoltarea, în special prevederile din cap. 19 al Agendei 21,

    luând în considerare Programul pentru urmărirea implementării Agendei 21, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la cea de-a XIX-a sesiune specială din anul 1997, în care se făcea apel, printre altele, la întărirea capacităţilor şi mijloacelor naţionale de colectare, procesare şi diseminare a informaţiei, pentru a facilita accesul publicului la informaţia privind problemele globale de mediu, prin intermediul mijloacelor corespunzătoare,

    luând în considerare Planul de implementare de la Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă din anul 2002, care încurajează elaborarea coerentă şi integrată a informaţiei privind substanţele chimice, mai ales prin intermediul registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi,

    ţinând cont de activitatea Forumului Interguvernamental privind Securitatea Substanţelor Chimice, în special de Declaraţia de la Bahia din anul 2000 privind siguranţa chimică, priorităţile de acţiune de după anul 2000 şi de Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi/Planul de acţiune privind inventarele de emisii,

    ţinând cont, de asemenea, de activităţile întreprinse în cadrul Programului interorganizare pentru gestionarea raţională a substanţelor chimice,

    mai mult, ţinând cont de activitatea Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, în special de Recomandarea Consiliului privind implementarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi, în care Consiliul cheamă statele membre să stabilească şi să pună la dispoziţia publicului registrele naţionale ale poluanţilor emişi şi transferaţi,

    dorind crearea unui mecanism care să faciliteze exercitarea dreptului fiecărei persoane, al generaţiilor actuale sau viitoare, de a trăi într-un mediu adecvat bunăstării şi sănătăţii sale, prin asigurarea punerii în practică a unor sisteme de informaţie de mediu accesibile publicului,

    dorind, de asemenea, să se asigure că elaborarea acestor sisteme ţine cont de principiile care contribuie la dezvoltarea durabilă, cum ar fi o abordare precaută, aşa cum stabileşte principiul 15 al Declaraţiei de la Rio din 1992 privind mediul şi dezvoltarea,

    recunoscând legătura dintre sistemele informaţiei de mediu corespunzătoare şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia de la Aarhus,

    amintind nevoia de cooperare cu alte iniţiative internaţionale privind poluanţii şi deşeurile, inclusiv Convenţia de la Stockholm din 2001 privind poluanţii organici persistenţi şi Convenţia de la Basel din 1989 privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora,

    recunoscând faptul că obiectivele unei abordări integrate pentru reducerea la minimum a poluării şi a cantităţii de deşeuri rezultate din funcţionarea instalaţiilor industriale şi a altor surse au drept scop atingerea unui nivel ridicat de protecţie a mediului ca întreg, promovarea dezvoltării durabile, respectarea mediului şi protejarea sănătăţii generaţiilor actuale şi viitoare,

    convinse fiind de valoarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi ca instrument cost-beneficiu pentru încurajarea îmbunătăţirii performanţei de mediu, pentru asigurarea accesului publicului la informaţia privind poluanţii emişi şi transferaţi în şi din comunităţi şi pentru utilizarea lor de către guverne în urmărirea tendinţelor, demonstrarea progreselor în reducerea poluării, monitorizarea conformării cu anumite acorduri internaţionale, stabilirea priorităţilor şi evaluarea progreselor atinse prin intermediul politicilor şi programelor de mediu,

    estimând faptul că registrele poluanţilor emişi şi transferaţi pot aduce beneficii reale industriei prin intermediul îmbunătăţirii gestiunii poluanţilor,

    considerând oportunităţile de utilizare a datelor din registrele poluanţilor emişi şi transferaţi, combinate cu informaţiile privind sănătatea, mediul, informaţiile demografice şi economice sau cu alte tipuri de informaţii relevante, pentru obţinerea unei mai bune înţelegeri a problemelor potenţiale, identificarea "zonelor fierbinţi", luând în considerare măsurile de reducere, prevenire şi stabilire a priorităţilor de gestionare a mediului,

    recunoscând importanţa protejării vieţii private a persoanelor fizice identificate sau identificabile în prelucrarea informaţiilor raportate în registrele poluanţilor emişi şi transferaţi în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile protecţiei datelor,

    recunoscând, de asemenea, importanţa dezvoltării la nivel internaţional a sistemelor compatibile ale registrelor de poluanţi emişi şi transferaţi pentru a creşte gradul de comparabilitate a datelor,

    considerând faptul că multe state membre ale Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, ale Comunităţii Europene şi ale părţilor la Acordul pieţei libere pentru America de Nord acţionează în sensul colectării datelor privind poluanţii emişi şi transferaţi din diferite surse şi în sensul punerii acestora la dispoziţia publicului şi recunoscând îndeosebi experienţa lungă şi valoroasă a anumitor state în acest domeniu,

    luând în considerare abordările diferite ale registrelor de emisii existente şi necesitatea de a evita duplicarea şi recunoscând, prin urmare, faptul că este necesar un anumit grad de flexibilitate,

    stimulând dezvoltarea progresivă a registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi,

    stimulând, de asemenea, stabilirea de legături între registrele naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi şi sistemele de informaţii ce privesc alte emisii de interes public,

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Obiectivul

    Obiectivul prezentului protocol este acela de a promova accesul publicului la informaţie prin stabilirea de registre coerente, integrate ale poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTRs) la scară naţională, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, care pot facilita participarea publicului la luarea deciziei de mediu, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului.

    ART. 2

    Definiţii

    În sensul prezentului protocol:

    1. parte înseamnă, în cazul în care textul nu prevede altfel, un stat sau o organizaţie de integrare economică la nivel regional, la care se face referire în art. 24, care a consimţit să fie implicată în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol este în vigoare;

    2. Convenţie înseamnă Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998;

    3. public reprezintă una sau mai multe persoane fizice ori juridice şi, în conformitate cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupuri ale acestora;

    4. complex industrial înseamnă una sau mai multe instalaţii de pe acelaşi amplasament ori de pe amplasamente învecinate care sunt deţinute sau operate de aceeaşi persoană fizică ori juridică;

    5. autoritate competentă reprezintă autoritatea ori autorităţile naţionale sau orice altă organizaţie ori organizaţii competente desemnate de o parte să administreze sistemul registrului naţional de poluanţi emişi şi transferaţi;

    6. poluant reprezintă o substanţă sau un grup de substanţe ce pot fi dăunătoare pentru mediu ori pentru sănătatea umană din cauza proprietăţilor şi a introducerii acestora în mediu;

    7. emisie reprezintă orice introducere a poluanţilor în mediu ca rezultat al oricărei activităţi umane, în mod deliberat sau accidental, în condiţii obişnuite ori neobişnuite, inclusiv deversarea, emiterea, descărcarea, injectarea, eliminarea sau descărcarea, ori evacuarea prin intermediul sistemelor de canalizare fără epurarea finală a apelor uzate;

    8. transfer în afara amplasamentului reprezintă transportul în afara perimetrului complexului industrial fie al poluanţilor, fie al deşeurilor destinate depozitării sau recuperării şi al poluanţilor din apa uzată destinată epurării;

    9. surse difuze reprezintă mai multe surse mici sau dispersate din care poluanţii pot fi emişi pe sol, în aer sau în apă, al căror impact combinat asupra acestor componente ale mediului poate fi semnificativ şi pentru care este ineficient să se colecteze rapoarte de la fiecare sursă în parte;

    10. termenii naţional şi la nivel naţional vor fi interpretaţi, dacă nu se indică altfel, ca referire la regiunea în chestiune, care reprezintă organizaţii de integrare economică regională, respectând obligaţiile prezentului protocol de către părţi;

    11. deşeuri reprezintă substanţele sau materialele care:

    a) sunt eliminate sau valorificate;

    b) se intenţionează să fie eliminate ori valorificate; sau

    c) se impune prin prevederile legislaţiei naţionale să fie eliminate sau valorificate;

    12. deşeuri periculoase reprezintă deşeurile care sunt definite ca periculoase prin prevederile legislaţiei naţionale;

    13. alte deşeuri reprezintă deşeurile care nu sunt deşeuri periculoase;

    14. ape uzate reprezintă ape utilizate care conţin substanţe sau materiale ce fac obiectul reglementărilor legislaţiei naţionale.

    ART. 3

    Prevederi generale

    1. Fiecare parte ia măsurile legislative necesare, de reglementare şi alte tipuri de măsuri necesare pentru implementarea prevederilor prezentului protocol.

    2. Prevederile prezentului protocol nu vor afecta dreptul unei părţi de a menţine ori de a introduce măsuri care să asigure un acces mai uşor sau mai larg al publicului la registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, altele decât cele cerute de prezentul protocol.

    3. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru ca angajaţii unui complex industrial şi membrii publicului care raportează autorităţilor publice o nerespectare, de către un complex industrial, a legislaţiei naţionale implementate prin prezentul protocol să nu fie penalizaţi, persecutaţi sau hărţuiţi de către conducerea complexului industrial ori de către autorităţile publice pentru acţiunile lor de raportare a nerespectării legislaţiei.

    4. În implementarea prezentului protocol, fiecare parte trebuie să se bazeze pe o abordare precaută, aşa cum recomandă principiul 15 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea.

    5. Pentru a reduce raportarea dublă, sistemele registrului poluanţilor emişi şi transferaţi pot fi integrate în mod util cu sursele de informaţie existente, precum mecanismele de raportare subordonate licenţelor sau autorizaţiilor de funcţionare.

    6. Părţile se vor strădui să obţină convergenţă între registrele naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi.

    ART. 4

    Principalele elemente ale sistemului registrului de poluanţi emişi şi transferaţi

    În conformitate cu prezentul protocol, fiecare parte trebuie să stabilească şi să menţină un registru naţional de poluanţi emişi şi transferaţi accesibil publicului:

    a) în care să se specifice, pentru fiecare complex industrial, datele furnizate referitoare la sursele punctiforme;

    b) care să permită revizuirea raportărilor de la sursele difuze;

    c) în care datele sunt furnizate pe poluant sau deşeu, după caz;

    d) care ţine cont de diferiţi factori de mediu, stabilind o distincţie între emisiile în aer, apă şi sol;

    e) care cuprinde informaţii privind transferurile;

    f) care se bazează pe raportarea obligatorie şi periodică;

    g) care include informaţii standardizate şi actualizate, un număr redus de valori de prag de raportare standardizate şi de prevederi, dacă este cazul, pentru confidenţialitate;

    h) care este coerent şi destinat a fi prietenos cu utilizatorul/uşor de utilizat şi accesibil publicului, inclusiv în format electronic;

    i) care permite accesul publicului la elaborarea şi modificarea sa; şi

    j) care reprezintă o bază de date structurată şi computerizată sau mai multe baze de date legate între ele, administrate de autoritatea competentă.

    ART. 5

    Proiectare şi structură

    1. Fiecare parte trebuie să se asigure că datele incluse în registru, la care se face referire în art. 4, sunt prezentate atât în forma prelucrată, cât şi în forma neprelucrată, astfel încât emisiile şi transferurile pot fi căutate şi identificate în conformitate cu:

    a) unitatea şi localizarea sa geografică;

    b) activitatea;

    c) proprietarul sau operatorul şi, acolo unde este cazul, compania;

    d) poluantul sau deşeurile, unde este cazul;

    e) fiecare dintre factorii de mediu în care este emis poluantul; şi

    f) aşa cum se arată în art. 7 paragraful 5, destinaţia transferului şi, după caz, operaţiile de depozitare sau recuperare a deşeurilor.

    2. Fiecare parte va asigura, de asemenea, că datele pot fi găsite şi identificate pentru toate sursele difuze care au fost incluse în registru.

    3. Fiecare parte îşi va considera, la elaborarea propriului registru, posibilitatea extinderii ulterioare a acestuia şi se va asigura că datele de raportare sunt accesibile publicului pentru cel puţin ultimii 10 ani.

    4. Registrul va fi elaborat pentru a permite un cât mai uşor acces al publicului prin intermediul mijloacelor electronice de tip internet. Proiectarea registrului va permite ca, în condiţii normale de operare, informaţia să fie oricând disponibilă, în mod continuu şi rapid, prin intermediul mijloacelor electronice.

    5. Fiecare parte va prezenta în cadrul registrului legăturile cu alte baze de date relevante existente, accesibile publicului, în domeniul protecţiei mediului.

    6. Fiecare parte va prezenta, în cadrul registrului, legăturile cu registrele poluanţilor emişi şi transferaţi ale altor părţi la prezentul protocol şi, unde este posibil, cu cele ale altor state.

    ART. 6

    Scopul registrului

    1. Fiecare parte trebuie să se asigure că registrul său include informaţii privind:

    a) emisiile de poluanţi solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2;

    b) transferurile în afara amplasamentelor solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2; şi

    c) emisiile de poluanţi din sursele difuze solicitate conform art. 7 paragraful 4.

    2. Evaluând experienţa obţinută în elaborarea registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi, precum şi în implementarea prezentului protocol şi luând în considerare procesele internaţionale relevante, întrunirea părţilor va revizui cerinţele de raportare prin prevederile prezentului protocol şi va avea în vedere în dezvoltarea viitoare următoarele probleme:

    a) revizuirea activităţilor specificate în anexa nr. I;

    b) revizuirea poluanţilor specificaţi în anexa nr. II;

    c) revizuirea valorilor de prag din anexele nr. I şi II; şi

    d) introducerea altor aspecte relevante, cum ar fi informaţia privind transferurile în cadrul amplasamentului, depozitările, specificarea cerinţelor de raportare pentru sursele difuze sau elaborarea criteriilor de introducere a poluanţilor în prezentul protocol.

    ART. 7

    Cerinţele de raportare

    1. Fiecare parte fie:

    a) va solicita proprietarului ori operatorului fiecărui complex industrial din cadrul jurisdicţiei sale, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specificate în anexa nr. I, valoarea de prag de capacitate aplicabilă specificată în anexa nr. I, coloana 1, şi:

    (i) emisiile oricărui poluant specificat în anexa nr. II, ale cărui cantităţi depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 1;

    (ii) transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant specificat în anexa nr. II, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 2, în cazul în care partea a optat pentru raportarea transferurilor poluantului specific conform paragrafului 5 lit. d);

    (iii) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase ce depăşesc 2 tone/an sau de alte deşeuri ce depăşesc 2.000 tone/an, în cazul în care partea a optat pentru raportarea transferurilor deşeului specific conform paragrafului 5 lit. d); sau

    (iv) transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant specificat în anexa nr. II, ca ape uzate destinate epurării, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 1b;

pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse proprietarului sau operatorului conform paragrafului 2 sau:

    b) va solicita proprietarului ori operatorului fiecărui complex industrial din cadrul jurisdicţiei sale, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specificate în anexa nr. I, cu un număr limitat de angajaţi specificat în anexa nr. I, coloana 2, şi oricăror producători, prelucrători sau utilizatori de poluanţi specificaţi în anexa nr. II, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 3, să respecte obligaţiile impuse proprietarilor sau operatorilor conform paragrafului 2.

    2. Fiecare parte va solicita proprietarului sau operatorului unui complex industrial la care se face referire în paragraful 1 să prezinte informaţia specificată în paragrafele 5 şi 6 şi, în conformitate cu cerinţele acestora, cu privire la acei poluanţi şi acele deşeuri pentru care valorile de prag sunt depăşite.

    3. În scopul atingerii obiectivului prezentului protocol, o parte poate decide pentru un anumit poluant dacă să aplice fie o valoare de prag de emisie ori un prag de fabricare, procesare sau utilizare, în cazul în care acest lucru creşte informaţia relevantă în ceea ce priveşte emisiile şi transferurile consemnate în registrul său.

    4. Fiecare parte se va asigura că autoritatea sa competentă colectează sau va desemna una ori mai multe autorităţi publice sau organisme competente să colecteze informaţii cu privire la emisiile de poluanţi din sursele difuze specificate în paragrafele 7 şi 8, pentru introducerea lor în registrul său.

    5. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexelor industriale să raporteze, conform paragrafului 2, să completeze şi să prezinte autorităţii sale competente următoarele informaţii cu privire la complexul industrial, pe anumite baze specifice:

    a) numele, adresa, localizarea geografică şi activitatea sau activităţile complexului industrial care raportează şi numele proprietarului sau operatorului şi, dacă este cazul, numele companiei;

    b) numele şi numărul de identificare ale fiecărui poluant cerut a fi raportat, în conformitate cu paragraful 2;

    c) cantitatea din fiecare poluant emis în mediu, solicitată a fi raportată, în conformitate cu paragraful 2, de complexul industrial, în anul de raportare, indicând atât cantitatea totală de emisie, cât şi cantităţile din aer, apă şi sol, inclusiv injectările în subteran;

    d) fie:

    (i) cantitatea din fiecare poluant solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, care este transferată în afara amplasamentului, în cursul anului de raportare, făcându-se deosebirea între cantităţile transferate pentru depozitare şi recuperare şi numele şi adresa unităţii ce primeşte transferul; sau

    (ii) cantitatea de deşeuri solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, transportată în afara amplasamentului, în cursul anului de raportare, făcându-se deosebirea între deşeurile periculoase şi alte deşeuri, pentru orice operaţie de recuperare sau de eliminare, indicându-se cu "R" şi, respectiv, "D" dacă deşeul este destinat recuperării ori eliminării, conform anexei nr. III, şi, în cazul transportului transfrontier al deşeurilor periculoase, numele şi adresa unităţii care procedează la recuperarea sau la eliminarea deşeurilor şi numele şi adresa locului de recuperare ori de eliminare ce primeşte deşeurile transportate;

    e) cantitatea din fiecare poluant în apa uzată solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, transportată în afara amplasamentului în cursul anului de raportare; şi

    f) tipul de metodologie utilizată pentru obţinerea informaţiei la care se face referire la lit. c) - e), în conformitate cu art. 9 paragraful 2, care arată ce informaţii se bazează pe măsurători, calcule sau estimări.

    6. Informaţiile menţionate în paragraful 5 lit. c) - e) vor include informaţii privind emisiile şi transferurile rezultate din activităţile obişnuite şi din accidentele rare.

    7. Fiecare parte va prezenta în registrul său, într-un spaţiu adecvat destinat detalierii, informaţii privind emisiile de poluanţi din sursele difuze, pentru care acea parte stabileşte ce date vor fi colectate de autorităţile relevante şi ce date vor putea fi practic incluse în registru. În cazul în care partea stabileşte că nu există asemenea date, va lua măsuri pentru a iniţia raportarea emisiilor de poluanţi relevanţi, din una sau mai multe surse difuze, în conformitate cu priorităţile naţionale.

    8. Informaţiile menţionate în paragraful 7 vor include date privind tipul de metodologie utilizată la obţinerea lor.

    ART. 8

    Ciclul de raportare

    1. Fiecare parte se va asigura că informaţiile cerute a fi incluse în registrul său sunt accesibile publicului, prelucrate şi prezentate în registru, pe ani calendaristici. Raportarea anuală reprezintă anul calendaristic în care se raportează aceste informaţii. Pentru fiecare parte, primul an de raportare reprezintă anul calendaristic de după intrarea în vigoare a prezentului protocol pentru acea parte. Raportarea cerută prin prevederile art. 7 va fi anuală. Astfel, al doilea an de raportare poate fi al doilea an calendaristic de după primul an de raportare.

    2. Fiecare parte care nu reprezintă o organizaţie de integrare economică regională se va asigura că informaţiile vor fi incluse în registrul său în 15 luni de la sfârşitul fiecărui an de raportare. Astfel, informaţiile pentru primul an de raportare vor fi incluse în registrul său în 2 ani de la sfârşitul acelui an de raportare.

    3. Fiecare parte care reprezintă o organizaţie de integrare economică regională se va asigura că informaţiile pentru un anume an de raportare vor fi incluse în registrul său la 6 luni după ce părţile care nu reprezintă organizaţii de integrare economică regională sunt solicitate să raporteze.

    ART. 9

    Colectarea datelor şi păstrarea arhivelor

    1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al cerinţelor de raportare conform prevederilor art. 7, să colecteze datele necesare pentru stabilirea, în conformitate cu paragraful 2 de mai jos şi cu o frecvenţă corespunzătoare, a emisiilor şi a transferurilor în afara amplasamentului, subiect al raportării conform art. 7, şi să păstreze pentru autorităţile competente arhivele de date din care au fost obţinute informaţiile raportate pentru o perioadă de 5 ani, începând de la sfârşitul anului de raportare considerat. De asemenea, în aceste arhive va fi consemnată metoda utilizată pentru colectarea datelor.

    2. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al raportării, conform art. 7, să utilizeze cele mai bune informaţii avute la dispoziţie, care pot include datele de monitorizare, factorii de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizare indirectă sau alte calcule, aprecieri tehnice ori alte metode. Acolo unde este cazul, datele şi operaţiile vor fi efectuate în conformitate cu metodologiile aprobate internaţional.

    ART. 10

    Evaluarea calităţii

    1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale supuse raportării, conform prevederilor art. 7 paragraful 1, să asigure calitatea informaţiilor pe care le raportează.

    2. Fiecare parte se va asigura că datele conţinute în registrul său fac obiectul evaluării calităţii de către autoritatea competentă şi mai ales se verifică completitudinea, coerenţa şi credibilitatea lor, ţinându-se cont de toate liniile directoare care ar putea fi stabilite la reuniunea părţilor.

    ART. 11

    Accesul publicului la informaţie

    1. Fiecare parte va asigura accesul publicului la informaţiile conţinute în registrul său de poluanţi emişi şi transferaţi, fără a fi necesară declararea interesului, şi, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, se va asigura mai ales că registrul furnizează date prin acces electronic direct, prin intermediul reţelelor publice de telecomunicaţii.

    2. În cazul în care informaţiile conţinute în registrul său nu sunt uşor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte se va asigura că autoritatea sa competentă, la cererea publicului, va furniza acele informaţii, prin orice alte mijloace eficiente, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de o lună de la data la care a fost înregistrată solicitarea.

    3. Subiect al paragrafului 4, fiecare parte se va asigura ca accesul la informaţiile conţinute în registrul său să fie gratuit.

    4. Fiecare parte poate permite autorităţii competente să instituie un tarif pentru reproducerea şi trimiterea prin intermediul poştei electronice a informaţiilor specifice, la care se face referire în paragraful 2, dar un asemenea tarif nu trebuie să depăşească o sumă rezonabilă.

    5. În cazul în care informaţiile conţinute în registrul său nu sunt uşor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte va facilita accesul electronic la registrul său în locuri accesibile publicului, de exemplu în bibliotecile publice, birourile autorităţilor locale sau în alte locuri corespunzătoare.

    ART. 12

    Confidenţialitatea

    1. Fiecare parte poate împuternici autoritatea competentă să păstreze informaţiile în registrul confidenţial în cazul în care publicarea acelor informaţii ar influenţa nefavorabil:

    a) relaţiile internaţionale, siguranţa naţională sau securitatea publică;

    b) cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecată dreaptă sau dreptul unei autorităţi publice de a conduce o anchetă de natură penală ori disciplinară;

    c) confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, în cazul în care aceasta este prevăzută de lege pentru a proteja un interes economic legitim;

    d) drepturile de proprietate intelectuală; sau

    e) confidenţialitatea datelor personale şi/sau a unor dosare aparţinând unei persoane fizice, atunci când această persoană nu a consimţit la publicarea informaţiilor, în cazul în care o astfel de confidenţialitate este prevăzută de legislaţia naţională.

    Cele menţionate mai sus privind confidenţialitatea vor fi interpretate în mod restrictiv, luându-se în considerare că trebuie să servească interesului public prin divulgarea informaţiilor solicitate şi posibilitatea ca informaţia solicitată să fie legată de emisiile în mediu.

    2. În cadrul paragrafului 1 lit. c), orice informaţie privind emisiile, care este importantă pentru protecţia mediului, trebuie luată în considerare pentru publicarea informaţiilor în conformitate cu legislaţia naţională.

    3. Atunci când informaţia nu este divulgată în conformitate cu paragraful 1, registrul va indica ce tip de informaţie nu a fost făcută publică, de exemplu furnizând date generice asupra produselor chimice, şi pentru ce motiv aceasta nu a fost divulgată.

    ART. 13

    Participarea publicului la elaborarea registrelor naţionale ale poluanţilor emişi şi transferaţi

    1. Fiecare parte va asigura oportunităţi corespunzătoare pentru participarea publicului la elaborarea registrului său naţional de poluanţi emişi şi transferaţi, prin legislaţia sa naţională.

    2. Conform prevederilor paragrafului 1, fiecare parte va asigura oportunităţi pentru accesul liber al publicului la informaţie prin măsurile propuse privind elaborarea registrului său naţional de poluanţi emişi şi transferaţi şi prin primirea oricăror comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante în procesele de luare a deciziei, iar autorităţile relevante vor ţine cont de rezultatul participării publicului.

    3. Fiecare parte va asigura ca, în momentul în care decizia de organizare sau de modificare semnificativă a registrului său a fost luată, informaţiile privind decizia şi consideraţiile pe care se bazează să fie puse la dispoziţia publicului în cel mai scurt timp.

    ART. 14

    Accesul la justiţie

    1. Fiecare parte, în cadrul legislaţiei naţionale, va asigura posibilitatea pentru orice persoană care consideră că solicitarea informaţiei, conform prevederilor art. 11 paragraful 2, a fost ignorată, în mod greşit refuzată, parţial sau în totalitate, ori care consideră că a primit un răspuns inadecvat sau că cererea sa nu a fost considerată conform prevederilor acestui paragraf, de a avea acces la o procedură de recurs în faţa instanţei de judecată sau a altui organism independent şi imparţial prevăzut de lege.

    2. Cerinţele paragrafului 1 se aplică fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul convenţiilor existente aplicabile între ele, tratând subiectul prezentului articol.

    ART. 15

    Întărirea capacităţilor

    1. Fiecare parte va promova înţelegerea de către public a registrului său de poluanţi emişi şi transferaţi şi se va asigura că se oferă asistenţă şi ghidare pentru accesarea registrului său, precum şi în înţelegerea şi utilizarea informaţiilor conţinute de acesta.

    2. Fiecare parte va trebui să asigure o întărire suficientă a capacităţii şi să ofere sfaturi potrivite pentru a ajuta autorităţile şi organismele responsabile să îndeplinească obligaţiile conform prezentului protocol.

    ART. 16

    Cooperarea internaţională

    1. Părţile vor coopera şi se vor sprijini reciproc, unde este cazul:

    a) în acţiunile internaţionale pentru sprijinirea obiectivelor prezentului protocol;

    b) pe baza acordurilor mutuale dintre părţile implicate, în implementarea sistemelor naţionale pentru îndeplinirea prezentului protocol;

    c) în schimbul de informaţii conform prezentului protocol, în ceea ce priveşte emisiile şi transferurile din zonele de graniţă; şi

    d) în schimbul de informaţii conform prezentului protocol, în ceea ce priveşte transferurile între părţi.

    2. Părţile vor încuraja cooperarea dintre ele şi cooperarea cu alte organizaţii internaţionale importante, dacă este cazul, pentru a promova:

    a) conştientizarea de către public la nivel internaţional;

    b) transferul de tehnologie; şi

    c) oferirea de asistenţă tehnică părţilor ce reprezintă ţări în curs de dezvoltare şi părţilor cu economie în tranziţie în problemele ce privesc prezentul protocol.

    ART. 17

    Reuniunea părţilor

    1. O reuniune a părţilor este stabilită astfel. Prima întâlnire a părţilor va fi convenită nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. În plus, o întâlnire ordinară a părţilor va fi ţinută succesiv cu sau în paralel cu întâlnirea ordinară a părţilor la Convenţie, numai dacă părţile la prezentul protocol nu decid altfel. La reuniunea lor, părţile vor ţine o sesiune extraordinară, dacă se decide astfel, în cadrul unei sesiuni obişnuite sau la solicitarea scrisă a uneia dintre părţi, cu condiţia ca, într-un interval de 6 luni de la comunicarea solicitării tuturor părţilor de către secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, solicitarea respectivă să fie aprobată de cel puţin o treime din numărul părţilor.

    2. La întâlnirea lor, părţile vor examina în mod continuu implementarea şi dezvoltarea prezentului protocol, prin rapoarte elaborate de părţi în mod regulat, şi în acest scop:

    a) vor revizui elaborarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi şi vor promova consolidarea progresivă şi convergenţa acestora;

    b) vor stabili ghiduri pentru a facilita raportarea de către părţi, ţinând cont de necesitatea de a evita dublarea eforturilor făcute în acest sens;

    c) vor stabili un program de lucru;

    d) vor lua în considerare şi, acolo unde este cazul, vor adopta măsuri de întărire a cooperării internaţionale în conformitate cu art. 16;

    e) vor stabili orice organisme subsidiare care se consideră a fi necesare;

    f) vor lua în considerare şi vor adopta propuneri de amendamente la prezentul protocol şi la anexele sale, care sunt considerate necesare pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, în conformitate cu prevederile art. 20;

    g) la prima reuniune vor considera şi vor adopta prin consens reguli de procedură pentru întâlnirile lor şi ale organismelor subsidiare, luând în considerare toate regulile de procedură adoptate la reuniunea părţilor la Convenţie;

    h) vor lua în considerare stabilirea regulilor financiare şi a mecanismelor de asistenţă tehnică pe bază de consens pentru a facilita implementarea prezentului protocol;

    i) vor solicita, unde este cazul, serviciile organismelor internaţionale relevante pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol; şi

    j) vor lua în considerare orice acţiune auxiliară care poate fi solicitată pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, precum adoptarea liniilor de ghidare şi recomandările care promovează implementarea acestuia.

    3. La întâlnirea lor, părţile vor facilita schimbul de informaţii cu privire la experienţa câştigată în raportarea transferurilor, utilizând abordările poluanţilor specifici şi ale deşeurilor specifice, şi vor revizui această experienţă, în vederea investigării posibilităţii de convergenţă dintre cele două abordări, ţinând cont de interesul publicului în ceea ce priveşte informaţia, în conformitate cu art. 1, şi de eficacitatea totală a registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi.

    4. Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice alt stat sau organizaţie de integrare economică regională împuternicită în baza prevederilor art. 24 să semneze prezentul protocol, dar care nu este parte la acesta, şi orice organizaţie interguvernamentală calificată în domeniile care privesc prezentul protocol vor fi împuternicite să participe ca observatori la şedinţele de întrunire a părţilor. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul intern, adoptat la reuniunea părţilor.

    5. Orice organizaţie neguvernamentală, calificată în domeniile la care se referă prezentul protocol, care l-a informat pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa despre dorinţa sa de a fi reprezentată la o reuniune a părţilor, va fi împuternicită să participe ca observator, numai dacă cel puţin o treime din numărul părţilor prezente la întâlnire nu ridică obiecţii. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul intern adoptat la reuniunea părţilor.

    ART. 18

    Dreptul la vot

    1. Exceptând prevederile paragrafului 2, fiecare parte la prezentul protocol va avea dreptul la un vot.

    2. Organizaţiile de integrare economică regională, în problemele ce ţin de competenţa lor, vor exercita dreptul la vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la prezentul protocol. Astfel de organizaţii nu îşi vor exercita dreptul de vot dacă statele lor membre şi-l exercită pe al lor şi viceversa.

    ART. 19

    Anexe

    Anexele la prezentul protocol constituie parte integrantă a acestuia şi, în cazul în care nu este prevăzut altfel, o referinţă la prezentul protocol constituie în acelaşi timp şi o referinţă la orice anexă.

    ART. 20

    Amendamente

    1. Orice parte are dreptul să propună amendamente la prezentul protocol.

    2. Propunerile de amendamente la prezentul protocol vor fi examinate la o sesiune de reuniune a părţilor.

    3. Textul oricărui amendament propus la prezentul protocol va fi înaintat în scris secretarului, care îl va comunica, cu cel puţin 6 luni înainte de întâlnirea la care este propus pentru adoptare tuturor părţilor, statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională care au consimţit să fie implicate în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol nu a intrat încă în vigoare, cât şi părţilor semnatare.

    4. Părţile vor face orice efort pentru a ajunge la un acord, prin consens, privind orice amendament propus la prezentul protocol. Dacă toate eforturile pentru obţinerea consensului au fost epuizate şi nu s-a ajuns la niciun acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi votante la reuniune.

    5. În sensul acestui articol, părţile prezente şi votante înseamnă părţile prezente şi care exprimă un vot afirmativ sau negativ.

    6. Orice amendament la prezentul protocol, adoptat în conformitate cu paragraful 4, va fi înaintat de secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor părţilor, statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională care au consimţit să fie implicate în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol nu a intrat încă în vigoare, precum şi părţilor semnatare.

    7. Un amendament, altul decât cel la o anexă, va intra în vigoare pentru părţile care l-au ratificat, acceptat sau aprobat în cea de-a 90-a zi după primirea de către depozitar a instrumentelor de ratificare, acceptare ori de aprobare de către cel puţin trei pătrimi din numărul acestor părţi prezente în momentul adoptării amendamentului. După această dată, el va intra în vigoare pentru orice altă parte în cea de-a 90-a zi după ce partea respectivă depune instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.

    8. În cazul în care o parte nu aprobă un amendament la o anexă, va notifica în scris depozitarului în decurs de 12 luni de la data comunicării de către depozitar. Depozitarul va comunica tuturor părţilor, fără întârziere, orice astfel de notificare primită. O parte are dreptul să retragă în orice moment o notificare de neacceptare, după ce amendamentul la o astfel de anexă va intra în vigoare pentru acea parte.

    9. La expirarea celor 12 luni de la data comunicării de către depozitar, în concordanţă cu prevederile paragrafului 6, un amendament la o anexă va intra în vigoare pentru acele părţi care nu au transmis o notificare la depozitar conform prevederilor paragrafului 8, dacă cel puţin o treime din numărul părţilor prezente în momentul adoptării amendamentului a înaintat o astfel de notificare.

    10. Dacă un amendament la o anexă este legat direct de un amendament la prezentul protocol, amendamentul la anexă nu va intra în vigoare înainte ca amendamentul la prezentul protocol să intre în vigoare.

    ART. 21

    Secretariatul

    Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa va îndeplini următoarele funcţii de secretariat pentru prezentul protocol:

    a) pregătirea şi convocarea sesiunilor de reuniune a părţilor;

    b) transmiterea către părţi a rapoartelor şi a altor informaţii primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol;

    c) raportarea activităţilor de secretariat la întrunirea părţilor; şi

    d) alte funcţii pe care reuniunea părţilor poate să le stabilească în funcţie de resursele disponibile.

    ART. 22

    Examinarea conformării

    La prima lor sesiune, reuniunea părţilor va stabili, pe bază de consens, proceduri şi aranjamente instituţionale de cooperare cu caracter nejudiciar, neconflictual şi consultativ pentru evaluarea şi promovarea conformării cu prevederile prezentului protocol şi pentru examinarea cazurilor de neconformare. Odată stabilite aceste proceduri şi aranjamente, la reuniunea părţilor se va stabili, printre altele, dacă va fi permisă comunicarea informaţiilor din partea publicului în probleme legate de prezentul protocol.

    ART. 23

    Soluţionarea diferendelor

    1. Orice diferend apărut între două sau mai multe părţi în legătură cu interpretarea ori cu aplicarea prezentului protocol va fi soluţionat prin negocieri sau prin orice alt mijloc de soluţionare a diferendelor, acceptabil părţilor implicate în diferend.

    2. În timpul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezentul protocol ori în orice moment după aceea, o parte are dreptul să declare în scris depozitarului că, pentru un diferend nerezolvat conform prevederilor paragrafului 1, acceptă ca obligatorii, în relaţia cu orice parte care acceptă aceleaşi condiţii, unul sau ambele mijloace de soluţionare:

    a) înaintarea diferendului către Curtea Internaţională de Justiţie;

    b) arbitrajul, în concordanţă cu procedura prezentată în anexa nr. IV.

    O organizaţie de integrare economică regională poate face o declaraţie analogă referitoare la arbitraj, în conformitate cu procedurile menţionate la lit. b).

    3. Dacă părţile implicate în diferend au acceptat ambele mijloace de soluţionare a diferendelor la care se referă paragraful 2, diferendul poate fi înaintat numai Curţii Internaţionale de Justiţie, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.

    ART. 24

    Semnarea

    Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare la Kiev (Ucraina), de la data de 21 mai - 23 mai 2003, cu ocazia celei de-a cincea Conferinţe Ministeriale "Mediu pentru Europa", şi, după aceea, la sediul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, până la data de 31 decembrie 2003, pentru toate statele cu statut de membru al Naţiunilor Unite, precum şi pentru organizaţiile de integrare economică regională constituite din statele suverane membre ale Naţiunilor Unite, cărora statele membre le-au transferat competenţa în probleme aflate sub incidenţa prezentului protocol, inclusiv competenţa de a încheia tratate privind aceste probleme.

    ART. 25

    Depozitarul

    Secretariatul General al Naţiunilor Unite va acţiona ca depozitar al prezentului protocol.

    ART. 26

    Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea

    1. Prezentul protocol va face obiectul ratificării, acceptării sau aderării de către statele semnatare şi de către organizaţiile de integrare economică regională, la care se referă art. 24.

    2. Prezentul protocol va fi deschis spre aderare statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională la care se referă art. 24, începând cu data de 1 ianuarie 2004.

    3. Orice organizaţie de integrare economică regională la care se referă art. 24, care devine parte la prezentul protocol, fără ca niciunul din statele sale membre să fie parte, va respecta toate obligaţiile care decurg din prezentul protocol. Dacă unul sau mai multe state membre al/ale unei astfel de organizaţii este/sunt parte/părţi la prezentul protocol, organizaţia şi statele sale membre vor decide asupra responsabilităţilor lor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol. În astfel de cazuri, organizaţia şi statele membre nu sunt abilitate să îşi exercite simultan drepturile care le revin din prezentul protocol.

    4. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, organizaţiile de integrare economică regională la care se referă art. 24 vor declara extinderea competenţei lor cu privire la problemele la care se referă prezentul protocol. De asemenea, aceste organizaţii vor informa depozitarul despre orice modificare a ariei lor de competenţă.

    ART. 27

    Intrarea în vigoare

    1. Prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

    2. În sensul prevederilor paragrafului 1, orice instrument depus de o organizaţie de integrare economică regională nu va fi considerat ca suplimentar pe lângă cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizaţii.

    3. Pentru fiecare stat ori organizaţie de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol ori care aderă la acesta după depunerea celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii de către statul ori organizaţia respectiv/respectivă a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

    ART. 28

    Restricţii

    Nicio rezervă nu poate fi făcută la prezentul protocol.

    ART. 29

    Retragerea

    În orice moment, după împlinirea a 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru o parte, acea parte se poate retrage din acesta printr-o notificare scrisă către depozitar. Orice astfel de retragere îşi va face efectul în cea de-a 90-a zi de la data primirii notificării de către depozitar.

    ART. 30

    Texte autentice

    Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză şi rusă sunt autentice în aceeaşi măsură, va fi depozitat la secretarul general al Naţiunilor Unite.

    Drept care subsemnaţii, având depline puteri, au semnat prezentul protocol.

    Întocmit la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003.

 

    ANEXA I

 

                                ACTIVITĂŢI

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |            Activitatea            | Limita de capacitate| Numărul-limită|

|crt.|                                   |     (coloana 1)     | de angajaţi   |

|    |                                   |                     |  (coloana 2)  |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  1 |                  2                |          3          |       4       |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  1.| Sectorul energetic                                                      |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Rafinării de ţiţei şi gaze        |          *          |  10 angajaţi  |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii de gazeificare şi      |          *          |               |

|    | lichefiere                        |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Centrale termice şi alte          | Cu o putere termică |               |

|    | instalaţii de ardere              | nominală de 50 MW   |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Cuptoare de cocs                  |          *          |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Mori cu bile pentru cărbune       | Cu o capacitate de  |               |

|    |                                   | 1 t/oră             |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  f)| Instalaţii pentru fabricarea      |          *          |               |

|    | produselor pe bază de cărbune şi  |                     |               |

|    | a combustibililor solizi mai      |                     |               |

|    | puţini poluanţi                   |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  2.| Producţia şi prelucrarea metalelor                                      |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Instalaţii de prăjire sau de      |          *          |  10 angajaţi  |

|    | sinterizare a minereului metalic  |                     |               |

|    | (inclusiv a minereului cu         |                     |               |

|    | conţinut de sulf)                 |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii pentru producerea      | Cu o capacitate de  |               |

|    | fontei ori a oţelului (topire     | 2,5 t/oră           |               |

|    | primară sau secundară) inclusiv   |                     |               |

|    | instalaţii pentru turnarea        |                     |               |

|    | continuă                          |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii pentru prelucrarea     |                     |               |

|    | metalelor feroase                 |                     |               |

|    |___________________________________|_____________________|               |

|    | (i) Laminoare la cald             | Cu o capacitate de  |               |

|    |                                   | 20 t oţel brut/oră  |               |

|    |___________________________________|_____________________|               |

|    | (ii) Forje cu ciocane             | Cu o energie de     |               |

|    |                                   | 50 kJ/ciocan care   |               |

|    |                                   | utilizează o putere |               |

|    |                                   | calorică ce         |               |

|    |                                   | depăşeşte 20 MW     |               |

|    |___________________________________|_____________________|               |

|    | (iii) Aplicarea de straturi       | Cu o capacitate de  |               |

|    | protectoare de metal topit        | tratare de 2 t oţel |               |

|    |                                   | brut/oră            |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Topitorii pentru metale feroase   | Cu o capacitate de  |               |

|    |                                   | producţie de 20 t/zi|               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Instalaţii pentru:                |          *          |               |

|    | (i) producerea de metale neferoase| Cu o capacitate de  |               |

|    | brute din minereuri, concentrate  | topire de 4 t/zi    |               |

|    | sau materii prime secundare, prin | pentru plumb şi     |               |

|    | procese metalurgice, chimice ori  | cadmiu sau 20 t/zi  |               |

|    | electrolitice                     | pentru toate        |               |

|    | (ii) Topirea metalelor neferoase, | celelalte metale    |               |

|    | inclusiv a aliajelor şi a         |                     |               |

|    | produselor recuperate (rafinare,  |                     |               |

|    | turnare etc.)                     |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  f)| Instalaţii pentru tratarea        | La care volumul     |               |

|    | suprafeţelor metalice şi din      | cuvelor de tratare  |               |

|    | materiale plastice prin folosirea | este egal cu 30 mc  |               |

|    | procedeelor electrolitice sau     |                     |               |

|    | chimice                           |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  3.| Industria de mineralelor                                                |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Exploatare minieră subterană şi   |          *          |               |

|    | activităţi legate de aceasta      |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  b)| Exploatare minieră de suprafaţă   | Cu o suprafaţă a    |  10 angajaţi  |

|    |                                   | zonei de execuţie de|               |

|    |                                   | lucrări miniere     |               |

|    |                                   | egală cu 25 ha      |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii de producere a:        | Cu o capacitate de  |               |

|    | (i) clincherului de ciment în     | producţie de        |               |

|    | cuptoare rotative                 | 500 t/zi            |               |

|    | (ii) varului în cuptoare rotative | Cu o capacitate de  |               |

|    | (iii) clincherului de ciment sau a| producţie care      |               |

|    | varului în alte tipuri de cuptoare| depăşeşte 50 t/zi   |               |

|    |                                   | Cu o capacitate de  |               |

|    |                                   | producţie de 50 t/zi|               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Instalaţii pentru producerea      |          *          |               |

|    | azbestului şi fabricarea          |                     |               |

|    | produselor pe bază de azbest      |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Instalaţii pentru fabricarea      | Cu o capacitate de  |               |

|    | sticlei, inclusiv a fibrelor de   | topire de 20 t/zi   |               |

|    | sticlă                            |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  f)| Instalaţii pentru topirea         | Cu o capacitate de  |               |

|    | substanţelor minerale, inclusiv   | topire de 20 t/zi   |               |

|    | pentru producerea fibrelor        |                     |               |

|    | minerale                          |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  g)| Instalaţii pentru fabricarea      | Cu o capacitate de  |               |

|    | produselor ceramice prin ardere,  | producţie de 75 t/zi|               |

|    | în special a ţiglelor, a          | sau cu o capacitate |               |

|    | cărămizilor, a cărămizilor        | a cuptorului de 4 mc|               |

|    | refractare, a dalelor de pavaj, a | şi cu o densitate   |               |

|    | plăcilor de gresie sau de faianţă | stabilită pentru    |               |

|    |                                   | fiecare cuptor de   |               |

|    |                                   | 300 kg/mc           |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  4.| Industria chimică                 |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  a)| Instalaţii chimice pentru         |          *          |  10 angajaţi  |

|    | producţia la scară industrială a  |                     |               |

|    | substanţelor chimice organice de  |                     |               |

|    | bază, cum ar fi:                  |                     |               |

|    | (i) hidrocarburi simple (lineare  |                     |               |

|    | sau ciclice, saturate ori         |                     |               |

|    | nesaturate, alifatice sau         |                     |               |

|    | aromatice);                       |                     |               |

|    | (ii) hidrocarburi cu conţinut de  |                     |               |

|    | oxigen, precum alcooli, aldehide, |                     |               |

|    | cetone, acizi carboxilici, esteri,|                     |               |

|    | acetaţi, eteri, peroxizi, răşini  |                     |               |

|    | epoxidice;                        |                     |               |

|    | (iii) hidrocarburi cu conţinut de |                     |               |

|    | sulf;                             |                     |               |

|    | (iv) hidrocarburi cu conţinut de  |                     |               |

|    | azot, precum: amine, amide,       |                     |               |

|    | compuşi azotoşi, azotaţi sau      |                     |               |

|    | azotiţi, nitrili, cianaţi şi      |                     |               |

|    | izocianaţi;                       |                     |               |

|    | (v) hidrocarburi cu conţinut de   |                     |               |

|    | fosfor;                           |                     |               |

|    | (vi) hidrocarburi halogenate;     |                     |               |

|    | (vii) compuşi organometalici;     |                     |               |

|    | (viii) materiale plastice de bază |                     |               |

|    | (polimeri, fibre sintetice şi     |                     |               |

|    | fibre pe bază de celuloză);       |                     |               |

|    | (ix) cauciucuri sintetice;        |                     |               |

|    | (x) vopsele şi pigmenţi;          |                     |               |

|    | (xi) agenţi activi de suprafaţă   |                     |               |

|    | şi agenţi tensioactivi            |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii chimice pentru         |          *          |               |

|    | obţinerea la scară industrială a  |                     |               |

|    | substanţelor chimice anorganice   |                     |               |

|    | de bază, cum ar fi:               |                     |               |

|    | (i) gaze, precum amoniac, clor sau|                     |               |

|    | acid clorhidric gazos, fluor ori  |                     |               |

|    | acid fluorhidric, oxizi de carbon,|                     |               |

|    | compuşi ai sulfului, oxizi de     |                     |               |

|    | azot, hidrogen, dioxid de sulf şi |                     |               |

|    | clorură de carbonil;              |                     |               |

|    | (ii) acizi, precum acid cromic,   |                     |               |

|    | acid fluorhidric, acid fosforic,  |                     |               |

|    | acid azotic, acid clorhidric, acid|                     |               |

|    | sulfuric, oleum, acizi sulfuroşi; |                     |               |

|    | (iii) baze, precum hidroxid de    |                     |               |

|    | amoniu, hidroxid de potasiu,      |                     |               |

|    | hidroxid de sodiu;                |                     |               |

|    | (iv) săruri, precum clorură de    |                     |               |

|    | amoniu, clorat de potasiu,        |                     |               |

|    | carbonat de potasiu, carbonat de  |                     |               |

|    | sodiu, perborat, azotat de argint;|                     |               |

|    | (v) nemetale, oxizi metalici ori  |                     |               |

|    | alţi compuşi anorganici, precum   |                     |               |

|    | carbură de calciu, siliciu,       |                     |               |

|    | carbură de siliciu                |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii chimice pentru         |          *          |               |

|    | producerea la scară industrială a |                     |               |

|    | îngrăşămintelor chimice (simple   |                     |               |

|    | sau compuse) pe bază de fosfor,   |                     |               |

|    | azot ori potasiu                  |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Instalaţii chimice pentru         |          *          |               |

|    | fabricarea la scară industrială a |                     |               |

|    | produselor de bază de uz          |                     |               |

|    | fitosanitar şi a biocidelor       |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Instalaţii utilizând procedee     |          *          |               |

|    | chimice sau biologice pentru      |                     |               |

|    | fabricarea la scară industrială a |                     |               |

|    | produselor farmaceutice de bază   |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  f)| Instalaţii pentru producerea la   |          *          |  10 angajaţi  |

|    | scară industrială a explozivilor  |                     |               |

|    | şi a produselor pirotehnice       |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  5.| Managementul deşeurilor şi a apelor uzate                               |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Instalaţii pentru incinerare,     | Care primesc 10 t/zi|  10 angajaţi  |

|    | piroliză, recuperare, tratare     |                     |               |

|    | chimică sau depozitare a          |                     |               |

|    | deşeurilor periculoase            |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii pentru incinerarea     | Cu o capacitate de  |               |

|    | deşeurilor municipale             | 3 t/oră             |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii pentru depozitarea     | Cu o capacitate de  |               |

|    | deşeurilor nepericuloase          | 50 t/zi             |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Depozitele (cu excepţia           | Care primesc 10 t/zi|               |

|    | depozitelor de deşeuri inerte)    | sau cu o capacitate |               |

|    |                                   | totală de 25.000 t  |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Instalaţii pentru eliminarea sau  | Cu o capacitate de  |               |

|    | reciclarea carcaselor de animale  | tratare de 10 t/zi  |               |

|    | şi a deşeurilor de animale        |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  f)| Staţii de epurare a apelor uzate  | Cu o capacitate de  |               |

|    | orăşeneşti                        | 100.000 locuitori   |               |

|    |                                   | echivalenţi         |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  g)| Staţii de epurare a apelor uzate  | Cu o capacitate de  |               |

|    | industriale care operează         | 10.000 mc/zi        |               |

|    | independent şi deservesc una sau  |                     |               |

|    | mai multe activităţi prevăzute în |                     |               |

|    | această anexă                     |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  6.| Producerea şi prelucrarea hârtiei şi a lemnului                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Instalaţii industriale pentru     |          *          |  10 angajaţi  |

|    | producerea de celuloză din lemn   |                     |               |

|    | sau din alte materiale fibroase   |                     |               |

|    | similare                          |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii industriale pentru     | Cu o capacitate de  |               |

|    | producerea hârtiei şi a cartonului| producţie de 20 t/zi|               |

|    | şi a altor produse primare din    |                     |               |

|    | lemn (precum placa aglomerată,    |                     |               |

|    | placa fibrolemnoasă şi foaia de   |                     |               |

|    | furnir)                           |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii industriale pentru     | Cu o capacitate de  |               |

|    | conservarea lemnului şi a         | producţie de        |               |

|    | produselor lemnoase cu substanţe  | 50 mc/zi            |               |

|    | chimice                           |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  7.| Creşterea intensivă a şeptelului şi acvacultură                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Instalaţii pentru creşterea       | (i) Cu 40.000 de    |  10 angajaţi  |

|    | intensivă a păsărilor sau a       | locuri pentru păsări|               |

|    | porcilor                          | (ii) Cu 2.000 de    |               |

|    |                                   | locuri pentru       |               |

|    |                                   | producţia de porci  |               |

|    |                                   | (cu o greutate ce   |               |

|    |                                   | depăşeşte 30 kg)    |               |

|    |                                   | (iii) Cu 750 de     |               |

|    |                                   | locuri pentru       |               |

|    |                                   | scroafe             |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Acvacultura intensivă             | 1.000 t de peşte şi |               |

|    |                                   | crustacee pe an     |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  8.| Produse de origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al     |

|    | băuturilor                                                              |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Abatoare                          | Cu o capacitate de  |  10 angajaţi  |

|    |                                   | procesare a         |               |

|    |                                   | carcaselor de       |               |

|    |                                   | 50 t/zi             |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Tratarea şi procesarea în vederea | Cu o capacitate de  |               |

|    | obţinerii produselor alimentare   | producţie de 75 t   |               |

|    | şi a băuturilor din:              | de produse finite/zi|               |

|    | (i) materii prime de origine      | Cu o capacitate de  |               |

|    | animală (altele decât laptele)    | producţie de 300 t  |               |

|    | (ii) materii prime de origine     | produse finite/zi   |               |

|    | vegetală                          | (valoare medie      |               |

|    |                                   | trimestrială)       |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Tratarea şi procesarea laptelui   | Cu o capacitate de  |               |

|    |                                   | primire de 200 t    |               |

|    |                                   | lapte/zi (valoare   |               |

|    |                                   | medie anuală)       |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

|  9.| Alte activităţi                                                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  a)| Instalaţii pentru pretratarea     | Cu o capacitate de  |  10 angajaţi  |

|    | (operaţiuni, precum spălare,      | tratare de 10 t/zi  |               |

|    | albire, mercerizare) sau vopsirea |                     |               |

|    | fibrelor ori textilelor           |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  b)| Instalaţii pentru tăbăcirea       | Cu o capacitate de  |               |

|    | blănurilor şi a pieilor           | tratare de 12 t de  |               |

|    |                                   | produse finite pe zi|               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  c)| Instalaţii pentru tratarea        | Cu o capacitate de  |               |

|    | suprafeţei materialelor,          | consum de 150 kg/oră|               |

|    | obiectelor sau produselor         | sau 200 t/an        |               |

|    | utilizând solvenţi organici, în   |                     |               |

|    | special pentru gresare,           |                     |               |

|    | impermeabilizare, apretare,       |                     |               |

|    | glazurare, vopsire, curăţare ori  |                     |               |

|    | impregnare                        |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  d)| Instalaţii pentru producerea de   |          *          |               |

|    | cărbune (cărbune sărac în gaze)   |                     |               |

|    | sau de electrografit prin         |                     |               |

|    | incinerare ori grafitizare        |                     |               |

|____|___________________________________|_____________________|               |

|  e)| Instalaţii pentru construcţia,    | Cu o capacitate a   |               |

|    | vopsirea sau decaparea navelor    | navelor de 100 m    |               |

|    |                                   | lungime             |               |

|____|___________________________________|_____________________|_______________|

 

    NOTE:

    Coloana 1 conţine valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a).

    Un asterisc (*) indică faptul că nu se aplică nicio valoare-prag de capacitate (toate instalaţiile fac obiectul raportării).

    Coloana 2 conţine numărul-limită de angajaţi la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. b).

    10 angajaţi reprezintă echivalentul a 10 angajaţi cu normă întreagă.

 

    ANEXA II

 

                                 POLUANŢI

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Limita pentru transferurile de poluanţi în afara amplasamentului (coloana 2) kg/an

    B - Limita pentru producere, prelucrare sau utilizare (coloana 3) kg/an

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numărul  |    Poluantul    |  Prag pentru emisiile    |    A   |    B   |

|crt.| CAS      |                 |       (coloana 1)        |        |        |

|    |          |                 |__________________________|        |        |

|    |          |                 |în aer  |în apă  |în sol  |        |        |

|    |          |                 |(coloana|(coloana|(coloana|        |        |

|    |          |                 |1a)     |1b)     |1c)     |        |        |

|    |          |                 |  kg/an |  kg/an |  kg/an |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  1 |     2    |         3       |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  1.|74-82-8   |Metan (CH4)      | 100.000|       -|       -|       -|       *|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  2.|630-08-0  |Monoxid de carbon| 500.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(CO)             |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  3.|124-38-9  |Dioxid de carbon |     100|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(CO2)            |milioane|        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  4.|          |Hidrofluoro-     |     100|       -|       -|       -|       *|

|    |          |carburi (HFC-uri)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  5.|10024-97-2|Protoxid de azot |  10.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(N2O)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  6.|7664-41-7 |Amoniac (NH3)    |  10.000|       -|       -|       -|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  7.|          |Compuşi organici | 100.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |volatili         |        |        |        |        |        |

|    |          |nemetanici       |        |        |        |        |        |

|    |          |(NMVOC)          |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  8.|          |Oxizi de azot    | 100.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(NOx/NO2)        |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

|  9.|          |Perfluorocarburi |     100|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(PFC-uri)        |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 10.|2551-62-4 |Hexafluorura de  |      50|       -|       -|       -|       *|

|    |          |sulf (SF6)       |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 11.|          |Oxizi de sulf    | 150.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |(SOx/SO2)        |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 12.|          |Azot total       |       -|  50.000|  50.000|  10.000|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 13.|          |Fosfor total     |       -|   5.000|   5.000|  10.000|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 14.|          |Hidroclorofluoro-|       1|       -|       -|     100|  10.000|

|    |          |carburi          |        |        |        |        |        |

|    |          |(HCFC-uri)       |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 15.|          |Clorofluoro-     |       1|       -|       -|     100|  10.000|

|    |          |carburi (CFC-uri)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 16.|          |Haloni           |       1|       -|       -|     100|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 17.|7440-38-2 |Arsen şi compuşi |      20|       5|       5|      50|      50|

|    |          |(exprimaţi în As)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 18.|7440-43-9 |Cadmiu şi compuşi|      10|       5|       5|       5|       5|

|    |          |(exprimaţi în Cd)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 19.|7440-47-3 |Crom şi compuşi  |     100|      50|      50|     200|  10.000|

|    |          |(exprimaţi în Cr)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 20.|7440-50-8 |Cupru şi compuşi |     100|      50|      50|     500|  10.000|

|    |          |(exprimaţi în Cu)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 21.|7439-97-6 |Mercur şi compuşi|      10|       1|       1|       5|       5|

|    |          |(exprimaţi în Hg)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 22.|7440-02-0 |Nichel şi compuşi|      50|      20|      20|     500|  10.000|

|    |          |(exprimaţi în Ni)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 23.|7439-92-1 |Plumb şi compuşi |     200|      20|      20|      50|      50|

|    |          |(exprimaţi în Pb)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 24.|7440-66-6 |Zinc şi compuşi  |     200|     100|     100|   1.000|  10.000|

|    |          |(exprimaţi în Zn)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 25.|15972-60-8|Alaclor          |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 26.|309-00-2  |Aldrin           |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 27.|1912-24-9 |Atrazină         |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 28.|57-74-9   |Clordan          |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 29.|143-50-0  |Clordecon        |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 30.|470-90-6  |Clorfenvinfos    |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 31.|85535-84-8|Cloro-alcani,    |       -|       1|       1|      10|  10.000|

|    |          |C10 - C13        |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 32.|2921-88-2 |Clorpirifos      |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 33.|50-29-3   |DDT              |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 34.|107-06-2  |1,2 - Dicloretan |   1.000|      10|      10|     100|  10.000|

|    |          |(EDC)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 35.|75-09-2   |Diclormetan (DCM)|   1.000|      10|      10|     100|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 36.|60-57-1   |Dieldrin         |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 37.|330-54-1  |Diuron           |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 38.|115-29-7  |Endosulfan       |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 39.|72-20-8   |Endrin           |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 40.|          |Compuşi organici |       -|   1.000|   1.000|   1.000|  10.000|

|    |          |halogenaţi (AOX) |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 41.|76-44-8   |Heptaclor        |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 42.|118-74-1  |Hexaclorbenzen   |      10|       1|       1|       1|       5|

|    |          |(HCB)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 43.|87-68-3   |Hexaclorbutadienă|       -|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |(HCBD)           |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 44.|608-73-1  |1,2,3,4,5,6 -    |      10|       1|       1|       1|      10|

|    |          |hexaclorciclo-   |        |        |        |        |        |

|    |          |hexan (HCH)      |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 45.|58-89-9   |Lindan           |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 46.|2385-85-5 |Mirex            |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 47.|          |PCDD + PCDF      |   0,001|   0,001|   0,001|   0,001|   0,001|

|    |          |(dioxine +       |        |        |        |        |        |

|    |          |furani)          |        |        |        |        |        |

|    |          |(precum Teq)     |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 48.|608-93-5  |Pentaclorbenzen  |       1|       1|       1|       5|      50|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 49.|87-86-5   |Pentaclorfenol   |      10|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |(PCP)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 50.|1336-36-3 |Bifenili         |     0,1|     0,1|     0,1|       1|      50|

|    |          |policloruraţi    |        |        |        |        |        |

|    |          |(PCB-uri)        |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 51.|122-34-9  |Simazine         |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 52.|127-18-4  |Tetracloretilenă |   2.000|       -|       -|   1.000|  10.000|

|    |          |(PER)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 53.|56-23-5   |Tetraclormetan   |     100|       -|       -|   1.000|  10.000|

|    |          |(TCM)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 54.|12002-48-1|Triclorbenzen    |      10|       -|       -|   1.000|  10.000|

|    |          |(TCB)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 55.|71-55-6   |1,1,1 -          |     100|       -|       -|   1.000|  10.000|

|    |          |tricloretan      |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 56.|74-34-5   |1,1,2,2 -        |      50|       -|       -|   1.000|  10.000|

|    |          |tetracloretan    |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 57.|79-01-6   |Tricloretilenă   |   2.000|       -|       -|   1.000|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 58.|67-66-3   |Triclormetan     |     500|       -|       -|   1.000|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 59.|8001-35-2 |Toxafen          |       1|       1|       1|       1|       1|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 60.|75-01-4   |Clorură de vinil |   1.000|      10|      10|     100|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 61.|120-12-7  |Antracen         |      50|       1|       1|      50|      50|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 62.|71-43-2   |Benzen           |   1.000|     200|     200|   2.000|  10.000|

|    |          |                 |        |(precum |(precum |(precum |        |

|    |          |                 |        |BTEX)*a/|BTEX)*a/|BTEX)*a/|        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 63.|          |Difenileteri     |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |bromuraţi (PBDE) |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 64.|          |Nonil-fenoli     |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |etoxilaţi        |        |        |        |        |        |

|    |          |(NP/NP-uri) şi   |        |        |        |        |        |

|    |          |substanţe de     |        |        |        |        |        |

|    |          |aceeaşi categorie|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 65.|100-41-4  |Etilbenzen       |       -|     200|     200|   2.000|  10.000|

|    |          |                 |        |(precum |(precum |(precum |        |

|    |          |                 |        |BTEX)*a/|BTEX)*a/|BTEX)*a/|        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 66.|75-21-8   |Oxid de etilenă  |   1.000|      10|      10|     100|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 67.|34123-59-6|Isoproturon      |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 68.|91-20-3   |Naftalină        |     100|      10|      10|     100|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 69.|          |Compuşi organici |       -|      50|      50|      50|  10.000|

|    |          |ai staniului     |        |        |        |        |        |

|    |          |(exprimaţi în Sn |        |        |        |        |        |

|    |          |total)           |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 70.|117-81-7  |Di -             |      10|       1|       1|     100|  10.000|

|    |          |(2-etilhexil)    |        |        |        |        |        |

|    |          |ftalat (DEHP)    |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 71.|108-95-2  |Fenoli (exprimaţi|       -|      20|      20|     200|  10.000|

|    |          |în C total)      |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 72.|          |Hidrocarburi     |      50|       5|       5|      50|      50|

|    |          |aromatice        |        |        |        |        |        |

|    |          |policiclice      |        |        |        |        |        |

|    |          |(PAH-uri)*b/     |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 73.|108-88-3  |Toluen           |       -|     200|     200|   2.000|  10.000|

|    |          |                 |        |(precum |(precum |(precum |        |

|    |          |                 |        |BTEX)*a/|BTEX)*a/|BTEX)*a/|        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 74.|          |Tributil staniu  |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |şi compuşii săi  |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 75.|          |Trifenil staniu  |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|    |          |şi compuşii săi  |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 76.|          |Carbon organic   |       -|  50.000|       -|       -|      **|

|    |          |total (TOC/COT)  |        |        |        |        |        |

|    |          |(exprimat în C   |        |        |        |        |        |

|    |          |total sau COD/3) |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 77.|1582-09-8 |Trifluralin      |       -|       1|       1|       5|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 78.|1330-20-7 |Xileni           |       -|     200|     200|   2.000|  10.000|

|    |          |                 |        |(precum |(precum |(precum |        |

|    |          |                 |        |BTEX)*a/|BTEX)*a/|BTEX)*a/|        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 79.|          |Cloruri          |       -|       2|       2|       2|  10.000|

|    |          |(exprimate în Cl |        |milioane|milioane|milioane|     *c/|

|    |          |total)           |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 80.|          |Clor şi compuşi  |  10.000|       -|       -|       -|  10.000|

|    |          |anorganici ai    |        |        |        |        |        |

|    |          |clorului (ca HCl)|        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 81.|1332-21-4 |Azbest           |       1|       1|       1|      10|  10.000|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 82.|          |Cianuri (ca CN   |       -|      50|      50|     500|  10.000|

|    |          |total)           |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 83.|          |Fluoruri (ca F   |       -|   2.000|   2.000|  10.000|  10.000|

|    |          |total)           |        |        |        |        |     *c/|

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 84.|          |Fluor şi compuşi |   5.000|       -|       -|       -|  10.000|

|    |          |anorganici       |        |        |        |        |        |

|    |          |(ca HF)          |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 85.|74-90-8   |Acid Cianhidric  |     200|       -|       -|       -|  10.000|

|    |          |(HCN)            |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

| 86.|          |Pulberi în       |  50.000|       -|       -|       -|       *|

|    |          |suspensie (PM10) |        |        |        |        |        |

|____|__________|_________________|________|________|________|________|________|

    *a/ Poluanţii simpli se vor raporta dacă este depăşită limita pentru BTEX (suma parametrilor benzen, toluen, etilbenzen, xilen).

    *b/ Hidrocarburile policiclice aromatice (PAH-uri) se vor măsura ca benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (217-08-9), indeno(1,2,3 - cd)piren (193-39-5) (derivate din Protocolul la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi privind poluanţii organici persistenţi).

    *c/ Precum compuşii anorganici.

 

    Note explicative:

    Numărul CAS al poluanţilor reprezintă identificarea exactă în Chemical Abstracts Service.

    Coloana 1 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a) (i) şi în (iv). Dacă valoarea de prag indicată într-o subcoloană dată (aer, apă sau sol) este depăşită, părţile care au optat pentru un sistem de raportare în conformitate cu art. 7 paragraful 1 lit. a) sunt obligate să raporteze pentru complexul industrial considerat emisiile sau, dacă este vorba de poluanţii prezenţi în apele uzate destinate epurării, transferurile în factorul de mediu corespunzător la care se face referire în acea subcoloană.

    Coloana 2 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii). Dacă valoarea de prag indicată în această coloană este depăşită pentru un poluant dat, părţile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii) sunt obligate să raporteze transferul în afara amplasamentului al acestui poluant.

    Coloana 3 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. b). Dacă valoarea de prag din această coloană este depăşită pentru un poluant dat, părţile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. b) sunt obligate să raporteze emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale acelui poluant.

    O cratimă (-) indică faptul că parametrul în discuţie nu motivează cerinţa unei raportări.

    Un asterisc (*) indică faptul că pentru acest poluant trebuie folosită valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. a).

    Un asterisc dublu (**) indică faptul că pentru acel poluant trebuie folosită valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. b).

 

    ANEXA III

 

    PARTEA A

    Operaţii de eliminare ("D")

 

    - Depozitarea pe/sau în sol (de exemplu, depozit de deşeuri)

    - Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolului rezidual pe sol)

    - Injecţia subterană de adâncime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în foraje, domuri saline sau halde de depozitare care apar în mod natural)

    - Suprafeţe îndiguite (de exemplu, deversarea deşeurilor lichide ori a nămolului rezidual în batal, iaz sau lagună)

    - Depozite de deşeuri special construite (de exemplu, plasarea deşeurilor în celule separate aşezate liniar, care sunt acoperite şi izolate între ele şi faţă de mediu)

    - Evacuarea într-un mediu acvatic în afara imersiei în mare

    - Imersia în mări sau oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin

    - Tratarea biologică nespecificată în altă parte a acestei anexe, rezultat al compuşilor sau amestecurilor care sunt eliminate după unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte

    - Tratarea biologică nespecificată în altă parte a acestei anexe, rezultat al compuşilor sau amestecurilor care sunt eliminate după unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte (de exemplu, evaporarea, uscarea, calcinarea, neutralizarea, precipitarea)

    - Incinerarea pe sol

    - Incinerarea pe mare

    - Depozitarea permanentă (de exemplu, plasarea unor containere într-o mină)

    - Amestecarea prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte

    - Recondiţionare prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte

    - Depozitarea prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte.

 

    PARTEA B

    Operaţii de recuperare ("R")

 

    - Utilizarea drept combustibil (altfel decât incinerarea directă) sau alte mijloace de producere a energiei

    - Recuperarea sau regenerarea solvenţilor

    - Reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate drept solvenţi

    - Reciclarea sau recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici

    - Reciclarea sau recuperarea altor materii anorganice

    - Regenerarea acizilor sau a bazelor

    - Recuperarea produşilor folosiţi la captarea poluanţilor

    - Recuperarea produşilor proveniţi din cataliză

    - Regenerarea sau alte refolosiri ale uleiurilor uzate

    - Răspândirea pe sol în beneficiul agriculturii sau ecologiei

    - Utilizarea materialelor reziduale obţinute prin orice operaţii de recuperare specificate mai sus în această parte

    - Schimburi de deşeuri în vederea supunerii lor la una dintre operaţiile menţionate în această parte

    - Depozitarea de materiale în vederea supunerii la una dintre operaţiile menţionate în această parte.

 

    ANEXA IV

 

                                 ARBITRAREA

 

    1. În cazul unui diferend supus arbitrajului conform art. 23 paragraful 2 din prezentul protocol, una sau mai multe părţi notifică celeilalte sau celorlalte părţi despre diferend, pe cale diplomatică, precum şi Secretariatului obiectul diferendului şi precizează mai ales articolele prezentului protocol ale căror interpretări sau aplicări sunt în cauză. Secretariatul trimite informaţiile primite tuturor părţilor la protocol.

    2. Tribunalul arbitral se compune din 3 membri. Atât partea sau părţile reclamantă/reclamante, cât şi cealaltă sau celelalte parte/părţi a/ale diferendului numeşte/numesc câte un arbitru şi cei doi arbitri astfel numiţi vor desemna de comun acord pe cel de-al treilea arbitru, cel care prezidează tribunalul arbitral. Acesta din urmă nu provine din niciuna dintre părţile diferendului, nu îşi are locul de rezidenţă obişnuit pe teritoriul uneia dintre aceste părţi, nu este angajat de niciuna dintre ele şi nu a tratat acest subiect în exercitarea altei funcţii.

    3. Dacă preşedintele tribunalului arbitral nu a fost desemnat în cele două luni care urmează numirii celui de-al doilea arbitru, secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, acţionând la cererea uneia sau celeilalte părţi a diferendului, va desemna preşedintele cu o întârziere de două luni.

    4. Dacă una dintre părţile la diferend nu a numit un arbitru într-un interval de două luni după notificarea menţionată la paragraful 1, cealaltă parte poate să îl informeze pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi acesta îl va desemna pe preşedintele tribunalului arbitrar într-un interval de alte două luni. În momentul desemnării, preşedintele tribunalului arbitral va cere părţii care nu şi-a numit arbitrul să o facă în aceste două luni. Dacă aceasta nu a reuşit să desemneze arbitrul în acest interval, preşedintele îl va informa pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi acesta va desemna arbitrul într-un nou interval de două luni.

    5. Tribunalul arbitral va lua decizia conform dreptului internaţional şi prevederilor prezentului protocol.

    6. Odată constituit conform prevederilor descrise în prezenta anexă, tribunalul arbitral îşi stabileşte propriul regulament interior.

    7. Deciziile tribunalului arbitral, în materie de procedură şi probleme de fond, sunt luate de majoritatea membrilor săi.

    8. Tribunalul poate să ia toate măsurile necesare pentru stabilirea faptelor.

    9. Părţile diferendului facilitează sarcina tribunalului arbitral şi, mai ales, prin utilizarea tuturor mijloacelor aflate la dispoziţia lor, vor:

    a) furniza toate documentele, facilităţile şi informaţiile;

    b) permite, unde este necesar, convocarea martorilor sau a experţilor şi consemnarea mărturiilor acestora.

    10. Părţile şi arbitrii protejează caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor pe care le primesc în secret în timpul dezbaterilor tribunalului arbitral.

    11. Tribunalul arbitral poate, la cererea uneia dintre părţi, să recomande măsuri interimare de protecţie.

    12. Dacă una dintre părţile la diferend nu apare în faţa tribunalului arbitral sau nu îşi prezintă argumentele, cealaltă parte poate să ceară tribunalului continuarea dezbaterilor şi formularea deciziei finale. Absenţa unei părţi sau neprezentarea argumentelor nu constituie o piedică în desfăşurarea dezbaterilor. Înainte de luarea deciziei finale, tribunalul arbitral trebuie să stabilească dacă cererea este bine fondată în fapt şi în drept.

    13. Tribunalul arbitral poate să asculte şi să stabilească cererile reconvenţionale direct legate de obiectul diferendului.

    14. În afară de cazul în care tribunalul arbitral decide altfel din cauza circumstanţelor particulare ale problemei, sarcina tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, vor fi preluate în părţi egale de părţile prezente la diferend. Tribunalul păstrează o înregistrare a tuturor cheltuielilor pe care le-a făcut, din care furnizează un raport final părţilor.

    15. Orice parte la prezentul protocol, care are un interes de natură juridică în problema ce face obiectul diferendului şi care poate fi afectată de o decizie în această situaţie, poate interveni în dezbateri cu consimţământul tribunalului.

    16. Tribunalul arbitral îşi va pronunţa sentinţa în următoarele 5 luni de la data la care ea s-a stabilit, în afară de cazul în care se estimează a fi necesară prelungirea termenului-limită cu o perioadă care nu poate să depăşească 5 luni.

    17. Sentinţa tribunalului arbitral este însoţită de o expunere de motive. Ea este definitivă şi prezintă un caracter obligatoriu pentru toate părţile la diferend. Sentinţa este transmisă de tribunalul arbitral părţilor la diferend şi secretariatului. Secretariatul va transmite informaţiile primite tuturor părţilor la prezentul protocol.

    18. Orice diferend care poate surveni între părţi privind interpretarea sau executarea sentinţei poate fi supus de fiecare parte tribunalului arbitral care a pronunţat-o sau, dacă acesta din urmă nu poate fi sesizat, unui alt tribunal constituit în acest scop, în acelaşi mod ca primul.

 

                              ---------------


Hotărâre de Guvern nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L33/1 din 4 februarie 2006, denumit în continuare Regulament EPRTR.

Art. 2

(1)Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului EPRTR.

(2)Centralizarea şi crearea bazei de date şi informaţii suplimentare, precum şi elaborarea rapoartelor preliminare la nivel naţional şi transmiterea lor către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile sunt asigurate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(3)Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile supune raportul preliminar analizei Comitetului interministerial constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, cu modificările ulterioare, şi îl transmite Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu.

(4)Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite rapoartele întocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul EPRTR, precum şi informaţiile suplimentare prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, în format electronic, Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu.

(5)Modul de organizare a raportărilor, termenele şi responsabilităţile pentru implementare ce revin autorităţilor pentru protecţia mediului, precum şi modul de informare şi participare a publicului, aşa cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3

(1)Operatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa I la Regulamentul EPRTR şi care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5 din acesta au următoarele obligaţii:

a)să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

b)să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

c)să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR;

d)să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR. 

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) se transmit autorităţilor competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta hotărâre, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a)31 mai 2008 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2007;

b)30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;

c)30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

(3)Operatorii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Art. 4

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)încălcarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) şi a celor prevăzute la art. 16 din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b)nerespectarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

c)nerespectarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a formatului de raportare stabilit în anexa III la Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Art. 5

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de către comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 6

Dispoziţiilor referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 4 şi 5 le sunt aplicabile şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, şi Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.440/2003 pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 125 din data de 18 februarie 2008


Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Ordin de Ministru nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii in aplicare a H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

OM 859/2005

În baza prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor m ă suri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solven ţ ilor organici în anumite activită ţi şi instala ţ ii, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004,

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, emite următorul: 

ORDIN

Art.1 Se aprobă ghidul privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activită ţ i/instala ţ ii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prezentat în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solven ţ ilor organici cu con ţ inut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 3 .

Art.4 Se aprobă ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, prezentat în anexa nr. 4.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu excepţia anexelor , care se publică pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

  1. Anexa nr. 1 - Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
  2. Anexa nr. 2 - Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Anexa nr. 3 - Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

Hotărâre de Guvern nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

HOTĂRÂRE   Nr. 699 din 12 iunie 2003

privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

 

Text în vigoare începând cu data de 28 aprilie 2010

    Act de bază

Hotărârea Guvernului nr. 699/2003

 

    Acte modificatoare

Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004

Hotărârea Guvernului nr. 735/2006

Hotărârea Guvernului nr. 1339/2006

Hotărârea Guvernului nr. 371/2010

 

    NOTE:

    1. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

 

    2. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. Ipct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 371/2010 . Reproducem mai jos aceste prevederi.

 

    "10. În tot cuprinsul hotărârii cuvântul <<preparat>> sau <<preparate>> în înţelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, se înlocuieşte cu cuvântul <<amestec>>, respectiv <<amestecuri>>."

 

    Conform art. IVdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, modificările cuprinse la art. Ipct. 10 din această hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2010.

 

    În temeiul art. 107din Constituţie, al art. 7lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, şi al art. 3alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002*) privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    *) Conform art. Ipct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1339/2006, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 669/2003referirile la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se vor considera ca fiind făcute la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Scopul prezentei hotărâri este de a preveni sau de a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, în principal în aer, precum şi potenţialele riscuri ale acestora pentru sănătatea omului şi pentru calitatea mediului.

    (2) Prezenta hotărâre stabileşte măsurile şi procedurile ce se aplică pentru activităţile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 1, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2

    În sensul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi sunt definiţi conform anexei nr. 3.

 

    CAP. 2

    Atribuţii şi răspunderi ale titularului activităţii

 

    ART. 3

    (1) Toate instalaţiile noi se conformează prevederilor art. 5, 8şi 9.

    (1^1) Toate instalaţiile noi care nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, sunt supuse procedurii de autorizare înainte de a fi puse în funcţiune.

    (2) Toate instalaţiile existente, inclusiv cele care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, se conformează dispoziţiilor art. 5, 8şi 9şi sunt supuse procedurilor de autorizare până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2007.

    (3) Titularii activităţilor realizate în instalaţii existente, care aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, au obligaţia de a notifica autorităţii competente pentru protecţia mediului acest fapt cel mai târziu la data de 31 octombrie 2005.

    (4) În cazul în care o instalaţie aflată sub incidenţa prezentei hotărâri suferă o modificare substanţială sau în cazul unei instalaţii care în urma unei modificări substanţiale intră pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, acea parte a instalaţiei care suferă o modificare substanţială este considerată fie ca o instalaţie nouă, fie ca o instalaţie existentă, cu condiţia ca valoarea totală a emisiilor întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost atinsă dacă partea de instalaţie modificată substanţial ar fi fost considerată ca o instalaţie nouă.

    (5) Atât în cadrul acordării autorizaţiilor de funcţionare, cât şi în cadrul formulării regulilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare recomandările prevăzute în ghidurile Comisiei Europene pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

 

    ART. 4

    Construcţia sau punerea în funcţiune a unei instalaţii noi se face cu respectarea prevederilor art. 5, 8şi 9.

 

    ART. 5*)

    (1) Titularul activităţilor prevăzute la art. 1alin. (2), denumit în continuare titularul activităţii, are obligaţia să aplice măsurile care asigură conformarea condiţiilor de operare a acestor instalaţii cu una dintre următoarele cerinţe:

    a) respectarea valorilor limită de emisie pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive sau a valorilor limită ale emisiilor totale de compuşi organici volatili, precum şi a celorlalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 2;

    b) aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, care respectă prevederile anexei nr. 4.

    (2) Pentru emisiile fugitive de compuşi organici volatili, se consideră ca valori limită de emisie valorile prevăzute în anexa nr. 2.

    (3) În cazul în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că, aplicând cea mai bună tehnică disponibilă, respectiva instalaţie nu poate, din punct de vedere tehnic şi economic, să respecte valoarea limită de emisie stabilită pentru emisiile fugitive şi că nu se anticipează riscuri semnificative pentru sănătatea umană sau pentru calitatea mediului, titularul activităţii îi poate solicita acesteia o derogare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, de la valorile limită de emisie prevăzute la alin. (2). Acordarea derogării se va face pe baza consultării cu autoritatea competentă pentru sănătate.

    (4) Pentru activităţile ce fac obiectul prezentei hotărâri, care nu se pot efectua în condiţii controlate, titularul activităţii poate fi scutit de la aplicarea valorilor limită de emisie stabilite în anexa nr. 2, dacă această posibilitate este prevăzută în mod explicit în această anexă. În aceste condiţii, titularul activităţii are obligaţia de a aplica o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili potrivit prevederilor anexei nr. 4, cu excepţia cazului în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că această opţiune nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic. În această situaţie, titularul activităţii trebuie să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului că se recurge la cea mai bună tehnică disponibilă.

    (5) Titularii activităţilor care nu pun în aplicare o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus în funcţiune după data de 1 aprilie 2001, să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 3alin. (2).

    (6) Instalaţiile în care se desfăşoară două sau mai multe activităţi prevăzute la art. 1alin. (2), fiecare depăşind valorile de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) pentru substanţele prevăzute la alin. (7) - (9), să respecte cerinţele specifice, pentru fiecare activitate în parte;

    b) pentru orice alte substanţe decât cele prevăzute la lit. a):

    1. fie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) pentru fiecare activitate în parte;

    2. fie să atingă o valoare a emisiilor totale de compuşi organici volatili care ar fi fost atinsă în situaţia aplicării cerinţelor prevăzute la pct. 1.

    (7) Substanţele şi amestecurile chimice periculoase cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, se înlocuiesc în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, ţinându-se cont de recomandările prevăzute la art. 3alin. (5), cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive.

    (8) Pentru emisiile de compuşi organici volatili rezultate în urma utilizării substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prevăzute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea prevăzută la alin. (7) este mai mare sau cel puţin egală cu 10 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 2 mg/Nm^3. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le este atribuită fraza de risc R40, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    (10) Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a limita şi a preveni emisiile de compuşi organici volatili prevăzute la alin. (7) şi (9), în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, în scopul protejării sănătăţii omului şi mediului.

    (11) Titularul activităţii are obligaţia să ia măsurile de precauţie corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili la pornirea şi oprirea instalaţiilor.

    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi ale art. 3alin. (2), este permisă, până la data de 1 aprilie 2013, funcţionarea instalaţiilor existente care nu intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili puse în funcţiune până la data de 1 aprilie 2002, cu condiţia ca valoarea emisiilor totale de compuşi organici volatili aferentă întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost realizată prin aplicarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2şi care respectă următoarele valori ale limitei de emisie pentru compuşii organici volatili:

    a) 50 mg carbon/Nm^3, în cazul utilizării echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;

    b) 150 mg carbon/Nm^3, în cazul utilizării altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor.

    (13) Instalaţiile cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b) şi alin. (12) nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7) - (9).

    (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite frazele de risc prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă de protecţie a mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (15) În cazul utilizării potenţialilor înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de compuşi organici volatili, titularul activităţii respectă recomandările ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

    (16) În cazul acordării unor derogări, potrivit prevederilor alin. (2) - (4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu prevederile art. 10^1.

 

    *) 1. Conform art. Ipct. 4 şi art. IVdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 iunie 2010, la articolul 5, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

    "(9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R40 sau R68, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 sau R68 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii."

 

    2. Conform art. IIdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 5din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

    "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen."

 

    3. Conform art. IIIdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 iunie 2015, alineatele (7), (9) şi (14) ale articolului 5din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen.

    ..........................................................................

    (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică frazele de pericol H341 sau H351 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    ..........................................................................

    (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile-limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

 

    ART. 6*** Abrogat

 

    ART. 7

    În cazul încălcării prevederilor prezentei hotărâri, titularul activităţii are următoarele obligaţii:

    a) să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

    b) să ia măsurile necesare pentru a restabili, în cel mai scurt termen, conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri;

    c) să îşi suspende activitatea până la restabilirea conformităţii potrivit condiţiilor prevăzute la lit. b), în cazul în care reprezintă un pericol direct asupra sănătăţii umane şi a mediului.

 

    ART. 8

    (1) Titularul activităţii are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului, o dată pe an sau la cerere, informaţiile care să îi permită acesteia din urmă să verifice conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

    (2) Titularul activităţii, care deţine instalaţii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, are obligaţia de a efectua măsurători ale emisiilor de compuşi organici volatili, după cum urmează:

    a) măsurători permanente, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate egală sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;

    b) măsurători continue sau periodice, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate mai mică de 10 kg carbon organic total/h;

    c) în cazul efectuării măsurătorilor periodice sunt necesare cel puţin trei citiri în timpul fiecărui exerciţiu de măsurare.

    (3) În cazul măsurătorilor permanente se consideră că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

    a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;

    b) nici una dintre valorile medii orare nu depăşeşte valoarea limită de emisie multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

    (4) În cazul măsurătorilor periodice se consideră că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

    a) în cursul unui exerciţiu de măsurare valoarea medie calculată a tuturor valorilor măsurate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;

    b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili, multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

    (5) Verificarea respectării prevederilor art. 5alin. (8) şi (9) se efectuează pe baza sumei concentraţiilor compuşilor organici volatili în cauză. În orice altă situaţie verificarea conformităţii cu valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2se efectuează pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalaţia sau activitatea respectivă, cu excepţia cazurilor când nu există dispoziţii contrare în această anexă.

    (6) La determinarea concentraţiilor de compuşi organici volatili prezente în gazele reziduale nu se iau în considerare volumele de gaze adăugate în scopul răcirii sau diluţiei acolo unde este tehnic posibil.

    (7) Măsurătorile nu se efectuează atunci când nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în scopul conformării cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    ART. 9

    (1) Titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea cu:

    a) valorile limită de emisie a compuşilor organici volatili în gazele reziduale, valorile emisiilor fugitive şi valorile limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili;

    b) prevederile din anexa nr. 4privind schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;

    c) prevederile art. 5alin. (2) - (4).

    (1^1) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, elaborat potrivit prevederilor din anexa nr. 5, conţine recomandări privind modul în care se poate demonstra conformitatea cu aceşti parametri.

    (2) După efectuarea unei modificări substanţiale în instalaţie, titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

    CAP. 3

    Atribuţii şi răspunderi ale autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

    ART. 10

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

    (2) *** Abrogat

 

    ART. 10^1

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene raportul privind stadiul implementării dispoziţiilor prezentei hotărâri la intervale de 3 ani.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6din Directiva 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu din 23 decembrie 1991 şi se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1).

    (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.

    (4) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor art. 5.

    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţă Comisiei Europene actele normative adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

 

    ART. 11*** Abrogat

 

    ART. 12

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru a garanta că solicitările de autorizare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, pentru instalaţiile noi sau care au suferit modificări substanţiale sunt puse la dispoziţia publicului, pentru o perioadă de 30 zile, pentru a permite acestuia să îşi prezinte observaţiile înainte ca autoritatea competentă pentru protecţia mediului să ia o decizie.

    (2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu se va modifica modul de prezentare a informaţiei destinate publicului.

    (3) În cadrul procedurii de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului decizia sa, precum şi o copie a autorizaţiei, cu toate modificările ulterioare.

    (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului lista instalaţiilor autorizate, precum şi regulile generale obligatorii.

 

    ART. 12^1

    Informaţiile pe care titularul activităţii trebuie să le furnizeze autorităţii competente pentru protecţia mediului în cadrul procedurii de reglementare a activităţilor ce cad sub incidenţa prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

    CAP. 4

    Sancţiuni

 

    ART. 13

    Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.

 

    ART. 14

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

    a) nerespectarea prevederilor art. 3alin. (3), art. 8alin. (1) şi ale art. 9, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice;

    b) nerespectarea prevederilor art. 3alin. (1), art. 5alin. (5) şi ale art. 8alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

    c) cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000 lei la 22.500 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 5alin. (1), (6) - (12) şi art. 7.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop, din cadrul autorităţilor centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor legale.

   

    ART. 15

    Prevederile art. 14referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 5

    Dispoziţii finale

 

    ART. 16

    Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17

    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Prevederile art. 5alin. (15) şi (16), art. 10alin. (2), precum şi ale art. 10^1intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/13/CEprivind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 085/1999.

 

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 371/2010.

 

    "Prezenta hotărâre transpune articolul 3 al Directivei 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CEale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CEale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 345 din 23 decembrie 2008."

 

    ANEXA 1

 

                         ACTIVITĂŢI

care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

    Următoarelor activităţi care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.

 

    La stabilirea valorii consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se iau în considerare şi fazele/operaţiile de curăţare a echipamentului utilizat, dar nu se iau în considerare fazele/operaţiile de curăţare a produsului finit, dacă nu se specifică altfel.

    1. Acoperire cu adeziv - orice activitate, cu excepţia celei de tipărire, în care un adeziv este aplicat pe o suprafaţă.

    2. Acoperire de protecţie - orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi de protecţie pe:

    2.1. vehiculele enumerate mai jos:

    a) autovehicule noi din categoria M1, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, şi din categoria N1, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, dacă sunt tratate în aceleaşi instalaţii ca şi autovehiculele din categoria M1;

    b) cabinele autovehiculelor, deci habitaclul conducătorului auto, precum şi orice habitaclu integrat şi destinat echipării autovehiculelor din categoriile N2 şi N3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    c) autovehicule noi din categoriile N1, N2 şi N3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    d) autovehicule din categoriile M2 şi M3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    e) remorcile şi semiremorcile din categoriile O1, O2, O3 şi O4, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    2.2. suprafeţele de metal şi de plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport;

    2.3. suprafeţele din lemn;

    2.4. textile, ţesături, filme şi hârtie;

    2.5. piele.

    În această categorie nu intră acoperirea suprafeţelor cu materiale metalice, prin tehnici de pulverizare chimică şi electroforetică. Dacă activitatea de acoperire cuprinde o operaţie în care acelaşi articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizată, această imprimare este considerată ca făcând parte din activitatea de acoperire.

    Imprimarea efectuată ca activitate distinctă faţă de cea de acoperire este reglementată de prezenta hotărâre în cazul în care se încadrează la activitatea prevăzută la pct. 8.

    3. Acoperirea bobinelor - orice activitate în care sârma de oţel bobinată, oţelul inoxidabil, oţelul învelit, banda de aluminiu şi de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule într-un proces continuu.

    4. Curăţarea chimică "uscată" - orice activitate industrială sau comercială în care se utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili într-o instalaţie, pentru a curăţa îmbrăcăminte, mobilă sau alte bunuri de consum similare, cu excepţia îndepărtării manuale a petelor în industria textilă şi de confecţii.

    5. Fabricarea încălţămintei - orice activitate de confecţionare a încălţămintei sau a unor părţi ale acesteia.

    6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum şi a produselor intermediare, dacă sunt fabricate în acelaşi amplasament, prin amestecarea pigmenţilor, răşinilor şi materialelor adezive cu ajutorul solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzând în proces şi dispersia şi predispersia, corectarea viscozităţii şi a nuanţei şi îmbutelierea produsului final în recipient.

    7. Fabricarea produselor farmaceutice - sinteza chimică, fermentaţia, extracţia, formularea şi condiţionarea produselor farmaceutice, precum şi fabricarea produselor intermediare, dacă se desfăşoară pe acelaşi amplasament.

    8. Tipărire - orice activitate de reproducere a unor texte şi/sau imagini, în care cerneala este transferată pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtătoare de imagine. Această operaţie cuprinde tehnici asociate de lăcuire, vopsire şi laminare, dar numai următoarele procedee specifice sunt supuse dispoziţiilor prezentei hotărâri:

    8.1. flexografie - procedeu de tipărire în care este utilizată o formă purtătoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale cărei suprafeţe tipăritoare sunt deasupra suprafeţelor neutre, şi în care sunt aplicate cerneluri lichide care se usucă prin evaporare;

    8.2. tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire - activitate de tipărire pe hârtie în sul, care utilizează o formă purtătoare de imagine ale cărei suprafeţe tipăritoare şi neutre se află în acelaşi plan. Prin tipărire pe rotativă, materialul supus tipăririi este alimentat la maşină de la un sul şi nu cu foi individuale. Suprafaţa neutră a formei purtătoare de imagine este tratată în aşa fel încât să atragă apa şi, astfel, să respingă cerneala. Suprafaţa tipăritoare este tratată în aşa fel încât să primească şi să transmită cerneala spre suprafaţa ce trebuie tipărită. Evaporarea se face într-un cuptor unde suportul tipărit este încălzit cu aer cald;

    8.3. laminarea asociată unui procedeu de tipărire - lipirea a două sau mai multe materiale flexibile, cu scopul de a produce laminate;

    8.4. rotogravura de editare - activitate de tipărire prin rotogravură, folosită pentru tipărirea hârtiei destinate revistelor, broşurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelei pe bază de toluen;

    8.5. rotogravura - activitate de tipărire în care se foloseşte o formă cilindrică purtătoare de imagine, a cărei suprafaţă tipăritoare se află sub suprafaţa neutră, şi care utilizează cerneluri lichide ce se usucă prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneală, suprafaţa neutră este curăţată de surplusul de cerneală înainte ca suprafaţa care urmează să fie tipărită să intre în contact cu forma purtătoare de imagine, iar cerneala să iasă din alveole;

    8.6. tipărire serigrafică în rotativă - activitate de tipărire cu hârtie în sul, în care cerneala este transferată spre suprafaţa ce urmează să fie tipărită, prin introducerea ei într-o formă purtătoare de imagine poroasă, care are suprafaţa tipăritoare deschisă şi porţiunea neutră etanşată. Acest procedeu foloseşte cerneluri care se usucă doar prin evaporare. Prin tipărire pe rotativă, materialul supus tipăririi este alimentat la maşină de la un sul şi nu cu foi individuale;

    8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil, în scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.

    9. Conversia cauciucului - orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare şi vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum şi orice operaţiune conexă destinată să transforme cauciucul natural sau sintetic în produs finit.

    10. Curăţarea suprafeţelor - orice activitate, cu excepţia curăţării chimice "uscate", în care se folosesc solvenţi organici pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafaţa unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curăţare care constă în mai multe etape, înainte sau după orice altă activitate, este considerată o singură activitate de curăţare a suprafeţei. Această activitate se referă la curăţarea suprafeţelor produselor, dar nu include curăţarea echipamentului utilizat.

    11. Extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale - orice activitate de extragere a uleiului vegetal din seminţe sau alte materii vegetale, a grăsimilor animale din materii de origine animală, procesarea subproduselor şi a altor componente uscate de origine vegetală şi animală pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grăsimilor şi uleiurilor vegetale provenite din seminţe, materie vegetală şi/sau materie animală.

    12. Acoperirea de protecţie şi retuşarea suprafeţelor vehiculelor - activităţile industriale sau comerciale de acoperire a unei suprafeţe, precum şi activităţile conexe de degresare, care constau în:

    a) *** Abrogată

    b) acoperirea iniţială a unui vehicul rutier sau a unei părţi a acestuia, utilizând acelaşi tip de material care se foloseşte şi la retuşare, când această activitate nu se realizează în linia de fabricaţie;

    c) acoperirea remorcilor sau semiremorcilor - categoria O - conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2.

    13. Acoperirea sârmei bobinate - orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizaţi pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor şi altor asemenea utilaje.

    14. Impregnarea lemnului - orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafaţă din lemn de construcţie.

    15. Laminarea lemnului şi materialului plastic - orice activitate de lipire a lemnului şi/sau a materialului plastic pentru a produce laminate.

 

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

    I. Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili

 

 

    Tabel nr. 1

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    I - Activităţi în instalaţii existente

    II - Activităţi în instalaţii noi

 

 

Nr. crt.

 Activitate (Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în tone/an)      

Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili (tone/an)      

Valorile limită de emisie compuşi organici volatili în gazelle reziduale (mgC/Nm^3)

Valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili (procent din cantitatea de solvent utilizată)

Valorile limită pentru emisiile totale de conpuşi organici volatili

I

II

I

II

1.

Tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire

(>15)

15 – 25

> 25

100

20

30*1)

30*1)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Solventul rezidual din produsul finit nu este considerat ca parte a             emisiilor fugitive

2.

Rotogravură de editare

(> 25)

 

75

15

10

 

3.

Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică în rotativă, unităţi de laminatre sau glazurare

(> 15) tipărire serigrafică în rotativă pe textile şi carton (> 30)

15 – 25

> 25

> 30*1)

100

100

100

25

20

20

 

Dispoziţii speciale

     *1)Valori de prag pentru consumul de compuşi organici cu conţinutde compuşi organici volatili aferente activităţii de tipărire serigrafică în rotativă pe textile şi carton.                                        

4.

Curăţarea suprafeţelor *1)

(> 1)

1 – 5

> 5

20*2)

20*2)

15

10

 

Dispoziţii generale

     *1) Utilizând compuşii menţionaţi la art. 5 alin. (7) şi alin. (9).

     *2) Valoarea limită (mg/Nm^3) se referă la masa compuşilor şi nu la cantitatea totală de carbon.                                            

5.

Alte tipuri de curăţare a suprafeţelor

(> 2)

2 – 10

> 10

75*1)

75*1)

20*1)

15*1)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Aceste valori nu se aplică instalaţiilor pentru care se demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că media conţinutului de solvent organic nu depăşeşte 30% din greutatea totală a materialului de curăţare folosit.                                                    

6.

Acoperirea de protecţie şi retuşarea suprafeţelor vehiculelor

(< 15)

> 0,5

50*1)

25

 

Dispoziţii speciale

     *1) Demonstrarea conformităţii cu prevederile art. 8 alin. (3) se face pe baza mediei măsurătorilor la 15 minute.                                 

7.

Acoperirea bobinelor

(> 25)

 

50*1)

10

5

 

Dispoziţii speciale

     *1) Pentru instalaţiile care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie este 150 mgC/Nm^3.    

8.

Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor*5), ţesăturilor, filmului şi hârtiei

(> 5)

5 – 15

> 15

100*1), *4)

50/75*2), *3), *4)

20*4)

20*4)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Valoarea limită de emisie se aplică proceselor de acoperire şi de uscare desfăşurate în condiţii controlate.

     *2) Prima valoare limită de emisie se aplică proceselor de uscare, iar a doua se aplică proceselor de acoperire.

     *3) Pentru instalaţiile de acoperire a textilelor care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie aplicată proceselor integrate de acoperire şi uscare este 150 mgC/Nm^3.

     *4) Conform art. 5 alin. (4), activităţile de acoperire care nu se pot efectua în condiţii controlate cum sunt construcţiile navale, vopsirea aeronavelor sunt exceptate de la aplicarea acestor valori.

     *5) Tipărirea serigrafică în rotativă la textile este inclusă la activitatea nr. 3.                                                      

9.

Acoperirea sârmei bobinate

(> 5)

 

 

 

10 g/Kg*1)

5 g/Kg*2)

Dispoziţii speciale

     *1) Se aplică instalaţiilor la care diametrul mediu al sârmei </= 0,1 mm.

     *2) Se aplică celorlalte instalaţii.                                    

10.

Acoperirea suprafeţelor din lemn

(> 15)

15 – 25

> 25

100*1)

50/75*2)

25

20

 

Dispoziţii speciale

     *1) Valorile limită de emisie se aplică proceselor de acoperire şi uscare desfăşurate în condiţii controlate.

     *2) Prima valoare se aplică proceselor de uscare, iar a doua, proceselor de acoperire.                                                            

11.

Curăţarea chimică „uscată”

 

 

 

20 g/Kg*1), *2)

 

Dispoziţii speciale

     *1) Se exprimă în masa solventului emis pe kilogram de produs curăţat şi uscat.

     *2) Valoarea limită de emisie prevăzută la art. 5 alin. (9) nu se aplică pentru această activitate.

12.

Impregnarea lemnului

(> 15)

 

100*1)

 

45

11 kg/mc

Dispoziţii speciale

     *1) Nu se aplică la impregnarea cu creozot.                             

13.

Acoperirea pieilor

(> 10)

10 – 25

> 25

(> 10)*1)

 

 

85 g/mp

75 g/mp

150 g/mp

Dispoziţii speciale

     Valorile limită de emisie sunt exprimate în grame de solvent emis pe mp de produs realizat.

     *1) Pentru activităţile de acoperire a pieilor, în industria mobilei şi pentru mici bunuri de consum din piele precum genţi, curele, portmoneuri şi altele asemenea.                                                     

14.

Fabricarea încăţămintei

(> 5)

 

 

 

25 g pe pereche

Dispoziţii speciale

Valorile limită ale emisiei totale sunt exprimate în grame de solvent emis pe pereche de încălţăminte finită produsă.

15.

Laminarea lemnului şi a materilului plastic

(> 5)

 

 

 

30 g/mp

16.

Acoperirea cu adeziv

(> 5)

5 – 15

> 15

 

50*1)

50*1)

 

25

20

 

Dispoziţii speciale

     *1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                        

17.

Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor

(> 100)

100 – 1000

> 1000

 

150

150

5

3

5% din cantitatea de solvent utilizată

3% din cantitatea de solvent utilizată

 

Dispoziţii speciale

Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.

18.

Conversia cauciucului

(> 15)

 

20*1)

25*2)

25% din cantitatea de solvent utilizată

Dispoziţii speciale

     *1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                                      *2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.            

19.

Extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale

(> 10)

 

 

 

Grăsime animală:

1,5 kg/tonă

Ricin: 3 kg/tonă

Seminţe de rapiţă:

1 kg/tonă

Seminţe de floarea soarelui: 1kg/tonă

Boabe de soia (concasare normală):0,8kg/tonă

Boabe de soia (fulgi albi):

1,2 kg/tonă

Alte seminţe şi materii vegetale: 3kg/tonă*1)

1,5 kg/tonă*2)

4 kg/tonă*3)

Dispoziţii speciale

     *1) Valorile limită de emisie pentru instalaţiile de tratare a loturilor de seminţe şi a altor materii vegetale se stabilesc de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în funcţie de caz, aplicându-se cele mai bune tehnici disponibile.

     *2) Se aplică tuturor proceselor de fracţionare, cu excepţia rafinării (eliminarea răşinilor din uleiuri).

     *3) Se aplică rafinării.

20.

Fabricarea produselor farmaceutice

(> 50)

 

20*1)

15*2)

5*2)

15% din cantitatea de solvent utilizată

5% din cantitatea de solvent utilizată

Dispoziţii speciale

*1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                                             *2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.            

 

 

    II. Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili, în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor

    Valorile limită ale emisiei totale de compuşi organici volatili se exprimă prin masa totală a compuşilor organici volatili/mp de suprafaţă totală a produsului tratat sau prin masa totală a compuşilor organici volatili/caroserie.

    Suprafaţa produselor prevăzute în tabelul nr. 2 este definită după cum urmează:

    - aria calculată pe baza suprafeţei de acoperire electroforetică totală şi aria tuturor părţilor care sunt eventual adăugate în faze succesive ale procesului de acoperire şi care primesc acelaşi preparat ca cel utilizat pentru produsul în cauză, sau

    - aria totală a produsului tratat în instalaţie.

    Aria suprafeţei de acoperire electroforetică este calculată cu ajutorul formulei următoare:

 

         2 x greutatea totală a caroseriei

   ---------------------------------------------

    grosimea medie a tablei x densitatea tablei

 

    Această formulă se aplică şi pentru alte elemente acoperite fabricate din tablă.

    Pentru calcularea ariei altor părţi adăugate sau a ariei totale tratate în instalaţie se utilizează proiectarea asistată de calculator sau alte metode echivalente.

    Valoarea limită a emisiei totale de compuşi organici volatili prevăzută în tabelul nr. 2 se referă la:

    - toate fazele procesului de acoperire de protecţie care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie, de la aplicarea preparatului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, până la lustruirea stratului de acoperire;

    - solventul utilizat pentru curăţarea materialului, inclusiv în zona de pulverizare şi în alte echipamente fixe, atât pe durata procesului de producţie, cât şi în afara acestuia.

 

    Tabel nr. 2

 

 

 

Activitate (Cantitate minimă de consum de solvent organici cu conţinut de compuşi organici volatili, exprimat în tone/an)

Cantitate minimă pentru producţie (se referă la producţia anuală de produse tratate)

Valoarea limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili

Activităţi în instalaţii existente

Activităţi în instalaţii noi

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi

(> 15)

> 5000

60 g/mp

sau

1,9 kg/caroserie

+ 41 g/mp

45 g/mp

sau

1,3 kg/caroserie

+ 33 g/mp

</=5000

(caroserie autoportantă) sau

> 3500 (şasiu)

90 g/mp

sau

1,5 kg/caroserie

+ 70 g/mp

90 g/mp

sau

1,5 kg/caroserie

+ 70 g/mp

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor cabinelor autovehiculelor noi

(> 15)

</=5000

> 5000

85

75

65

55

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile N1, N2 şi N3

(> 15)

</=2500

> 2500

120

90

90

70

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile M1, M2 şi M3

</=2000

> 2000

290

225

210

150

 

 

    Instalaţiile de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor, ce au valori de consum inferioare valorilor prag pentru consumul solvenţilor prevăzute în tabelul nr. 2, trebuie să respecte cerinţele aplicabile pentru activitatea de retuşare a vehiculelor prevăzute în tabelul nr. 1.

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 3

 

                               DEFINIŢII

 

    1. Instalaţie - o unitate tehnică fixă în care se efectuează una sau mai multe activităţi care intră în domeniul de aplicare prevăzut la art. 1alin. (2) din prezenta hotărâre, precum şi orice altă activitate asociată direct, care este legată tehnic de activităţile exercitate pe acel amplasament şi care poate afecta emisiile de compuşi organici volatili.

    2. a) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului înainte de data de 1 aprilie 2001 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;

    b) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului după data de 1 aprilie 2001.

    3. Instalaţie mică - o instalaţie al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se situează la cele mai mici valori prag prevăzute pentru activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2la hotărâre sau al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activităţi prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre.

    4. Modificare substanţială:

    - pentru o instalaţie care intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, se aplică definiţia prevăzută în anexa nr. 2la această ordonanţă;

    - pentru o instalaţie mică - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 25% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului;

    - pentru toate celelalte instalaţii - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 10% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului.

    5. Autoritate competentă - autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, însărcinate cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.

    6. Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine o instalaţie sau care este delegată cu o putere de decizie în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia.

    7. Autorizaţie - documentul prin care autoritatea competentă acordă permisiunea de a pune în funcţiune întreaga instalaţie sau o parte a acesteia.

    8. Înregistrare - procedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

    9. Emisie - orice evacuare de compuşi organici volatili de la o instalaţie în mediu.

    10. Emisie fugitivă - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compuşi organici volatili în aer, sol şi apă, precum şi de solvenţi din compoziţia produselor, cu excepţia cazului în care există indicaţii contrare prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre; acest termen acoperă şi emisiile necaptate care sunt eliberate în mediul exterior prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare.

    11. Gaze reziduale - descărcare gazoasă finală care conţine compuşi organici volatili sau alţi poluanţi şi care se evacuează în aer printr-un coş de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate în mc/h în condiţii standard.

    12. Emisii totale - suma emisiilor de compuşi organici volatili, fugitive şi din gazele reziduale.

    13. Valoarea limită de emisie - masa compuşilor organici volatili, exprimată pe baza unor parametri specifici: concentraţie, procent şi/sau nivel al unei emisii, calculaţi în condiţii normale, N, care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

    14. Substanţe - orice element chimic şi compuşii săi, în stare naturală sau rezultaţi în urma unor procese industriale, sub formă solidă, lichidă sau gazoasă.

    15. Preparat - amestec sau soluţie compusă din două sau mai multe substanţe.

    16. Compus organic - orice compus care conţine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu excepţia oxizilor de carbon, carbonaţilor şi bicarbonaţilor anorganici.

    17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic având o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatură de 293,15 K sau având o volatilitate corespunzătoare în condiţii speciale de utilizare. În sensul prezentei hotărâri, fracţiunea de creozot care depăşeşte această valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerată compus organic volatil.

    18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori preparate, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva impurităţi, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant.

    19. Solvent organic halogenat - solvent organic care conţine cel puţin un atom de brom, clor, fluor sau iod în moleculă.

    20. Preparat de acoperire - orice preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a obţine un efect decorativ, protector sau alt efect funcţional pe o suprafaţă.

    21. Adeziv - orice preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a lipi între ele părţi ale aceluiaşi produs.

    22. Cerneală - un preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat într-o activitate de tipărire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafaţă.

    23. Lac - un preparat de acoperire transparent.

    24. Consum - cantitatea totală de solvenţi organici utilizată într-o instalaţie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricărei alte perioade de 12 luni, mai puţin compuşii organici volatili recuperaţi în vederea reutilizării.

    25. Flux de intrare - cantitatea de solvenţi organici, în stare pură sau în preparate, care este utilizată la efectuarea unei activităţi, inclusiv solvenţii reciclaţi în interiorul sau în exteriorul instalaţiei, care sunt evidenţiaţi de fiecare dată când sunt utilizaţi în cadrul acelei activităţi.

    26. Reutilizarea solvenţilor organici - utilizarea solvenţilor organici recuperaţi dintr-o instalaţie, în scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub formă de combustibili, excepţie făcând solvenţii organici recuperaţi care sunt gestionaţi ca deşeuri, prin eliminare finală.

    27. Debit masic - cantitatea de compuşi organici volatili eliberaţi, exprimată în unitate de masă/oră.

    28. Capacitate nominală - masa maximă a fluxului de intrare într-o instalaţie, a solvenţilor organici, atunci când această instalaţie funcţionează în condiţii normale şi la randamentul proiectat; se calculează ca valoare medie pe zi.

    29. Funcţionare normală - toate fazele de funcţionare a unei instalaţii sau de desfăşurare a unei activităţi, cu excepţia operaţiilor de pornire, oprire şi de întreţinere a echipamentelor.

    30. Condiţii controlate - condiţii de funcţionare a unei instalaţii, astfel încât compuşii organici volatili eliberaţi în urma activităţii să fie colectaţi şi evacuaţi în mod controlat, fie prin intermediul unui coş, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regăsindu-se numai parţial sub formă de emisii fugitive.

    31. Condiţii standard - o temperatură de 273,15 K şi o presiune de 101,3 kPa.

    32. Medie zilnică - media aritmetică a tuturor măsurătorilor valide efectuate pe durata a 24 de ore de funcţionare normală.

    33. Operaţiuni de pornire şi oprire - operaţiuni prin care se pune în funcţiune, se scoate din funcţiune, se introduce sau se scoate din mersul în gol o instalaţie, un echipament sau un rezervor. Fazele de activitate cu oscilaţie regulată care intervin în condiţii normale de funcţionare a unei instalaţii nu sunt considerate operaţiuni de pornire şi oprire.

 

    ANEXA 4

 

                                 SCHEMĂ

           de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili

 

    1. Principii

    Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, denumită în continuare schema de reducere, oferă titularului activităţii posibilitatea de a obţine, prin alte mijloace, o reducere a emisiilor care să fie echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie. În acest scop titularul activităţii poate pune în aplicare orice schemă de reducere proiectată special pentru instalaţia sa, cu condiţia realizării în final a unei reduceri echivalente a emisiilor de compuşi organici volatili.

    2. Punerea în aplicare

    Pentru activităţile de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza următoarea schemă de reducere. În cazurile unde această schemă de reducere nu este corespunzătoare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate permite titularului activităţii să aplice orice altă schemă care respectă principiile menţionate la pct. 1. La proiectarea şi evaluarea schemei de reducere se iau în considerare următoarele aspecte:

    - dacă potenţialii substituenţi ai solvenţilor organici, care nu conţin sau au un conţinut redus de compuşi organici volatili, sunt încă în curs de sintetizare, se acordă titularului activităţii o prelungire a termenului de punere în aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;

    - valoarea de referinţă pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili trebuie să corespundă emisiilor care ar rezulta dacă nu ar fi luată nici o măsură de reducere.

    Prezenta schemă de reducere se aplică instalaţiilor pentru care se poate presupune un conţinut constant în stare solidă al produsului şi se poate utiliza acest conţinut în vederea definirii valorii de referinţă pentru reducerea emisiilor.

    2.1. Titularul activităţii prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor din tabelul nr. 1, un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili provenite din instalaţie la o valoare numită valoare ţintă de emisie, ce reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă.

    Tabelul nr. 1

 

 

Termene

Valoarea maximă permisă a emisiilor anuale totale de compuşi organici volatili               

Instalaţii existente

Instalaţii noi

Puse în funcţiune

după 1 aprilie 2001

Puse în funcţiune

după 8 ianuarie 2004

31 octombrie 2005

 

31 octombrie 2007

31 octombrie 2005

 

31 decembrie 2006

-

 

la punerea în funcţiune

Valoarea ţintă de emisie x 1,5

Valoarea ţintă de emisie

 

    2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinţă se calculează după cum urmează:

    a) Se determină masa totală a substanţelor solide din cantitatea de preparat de acoperire şi/sau cerneală, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an.

    Substanţele solide sunt toate substanţele prezente în preparatele de acoperire, cerneală, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporării apei sau compuşilor organici volatili.

    b) Valoarea emisiilor anuale de referinţă se calculează înmulţind masa determinată conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzător din tabelul nr. 2.

    Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot ajusta aceşti factori în scopul reflectării corecte a creşterii eficienţei utilizării substanţelor solide.

 

    Tabelul nr. 2

 

 

Activitate

Factor de înmulţire

Tipărirea prin rotogravură; tipărirea prin flexografie; laminarea ca parte a activităţii de tipărire; glazurarea ca parte a activităţii de tipărire; acoperirea lemnului; acoperirea materialelor textile, ţesăturilor, filmelor sau hârtiei; acoperirea cu adeziv

4

Învelirea bobinelor, retuşarea vehiculelor

3

Înveliş în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor          

2,33

Alte operaţii de acoperire şi tipărirea serigrafică în rotativă 

1,5

 

    c) Valoarea ţintă de emisie este egală cu valoarea emisiilor anuale de referinţă înmulţită cu un procent egal cu:

    - valoarea emisiei fugitive + 15, pentru instalaţiile specifice activităţilor prevăzute la nr. crt. 6, precum şi celor care se încadrează în valorile prag minime pentru consumul de solvenţi organici, prevăzute la nr. crt. 8 şi 10 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2la hotărâre;

    - valoarea emisiei fugitive + 5, pentru toate celelalte instalaţii.

    d) Conformitatea este îndeplinită dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili, determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenţilor, este mai mică sau egală cu valoarea ţintă de emisie.

 

    ANEXA 5

 

                                  PLAN

de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

    1. Principii

    Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili are următoarele obiective:

    a) verificarea conformităţii pe baza prevederilor art. 8alin. (6) şi art. 9alin. (1) din hotărâre;

    b) identificarea posibilităţilor viitoare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;

    c) informarea publicului cu privire la consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, emisiile de compuşi organici volatili şi conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    2. Definiţii

    Definiţiile următoare furnizează cadrul pentru elaborarea bilanţului masic al solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili.

    - Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizaţi la intrare în procesul tehnologic (I):

    I1 - cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, care este utilizată în instalaţie, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanţul masic;

    I2 - cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, recuperaţi şi apoi reutilizaţi ca solvenţi la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare în cadrul activităţii.

    - Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili la ieşire din procesul tehnologic (O):

    O1 - cantitatea de compuşi organici volatili în emisiile de gaze reziduale;

    O2 - cantitatea de solvenţi organici pierduţi în apă, luându-se în considerare, dacă este cazul, procesul de tratare a apelor reziduale atunci când se efectuează calculul pentru O5;

    O3 - cantitatea de solvenţi organici care rămân sub formă de impurităţi sau reziduuri în produsele rezultate din proces;

    O4 - cantitatea de compuşi organici volatili în aer datoraţi emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilaţia generală a încăperilor, cu eliberarea aerului în mediul exterior, prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare;

    O5 - cantitatea de solvenţi organici şi/sau de compuşi organici pierduţi în urma unor reacţii chimice sau fizice (inclusiv cei distruşi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de tratare a gazelor reziduale şi/sau a apelor reziduale, cei captaţi, de exemplu prin adsorbţie, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O6, O7 sau O8);

    O6 - cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în deşeurile colectate;

    O7 - cantitatea de solvenţi organici, ca atare sau conţinuţi în preparate, care sunt vânduţi sau destinaţi vânzării ca produse cu valoare comercială;

    O8 - cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în preparate recuperate şi care urmează să fie reutilizate, dar nu ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O7;

    O9 - cantitatea de solvenţi organici eliberaţi în alte moduri.

 

    3. Ghid de utilizare a planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în vederea verificării conformităţii

    Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili este utilizat, în funcţie de cerinţa specială a cărei respectare se verifică, după cum urmează:

    3.1. Verificarea conformităţii cu opţiunea de reducere prevăzută în anexa nr. 4la hotărâre, cu o valoare limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimată în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2la hotărâre.

    a) Pentru toate activităţile la care se aplică anexa nr. 4la hotărâre, planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculează cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    C = I1 - O8

    În acelaşi timp se determină cantitatea de solide utilizate în preparatele de acoperire, pentru a se stabili în fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinţă şi valoarea ţintă de emisie.

    b) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compuşi organici volatili (E) şi a se evalua conformitatea cu valorile limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimate în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2la hotărâre. Valoarea emisiilor de compuşi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    E = F + O1, unde F reprezintă valoarea emisiei fugitive de compuşi organici volatili determinate conform prevederilor pct. 3.2. lit. a). Valoarea astfel obţinută este împărţită la parametrul aplicabil produsului în cauză.

    c) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili rezultate din toate activităţile în cauză şi pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5alin. (6) lit. b) din hotărâre, iar valoarea obţinută este comparată cu valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili care ar fi fost obţinută dacă cerinţele anexelor nr. 2şi 4la hotărâre ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.

    3.2. Determinarea emisiilor fugitive de compuşi organici volatili în vederea comparării lor cu valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre

    a) Metodă

    Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuaţiile următoare:

    F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

    sau

    F = O2 + O3 + O4 + O9

    Această cantitate se poate determina prin măsurarea directă a cantităţilor sau printr-un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficienţei captării emisiilor de compuşi organici volatili provenite din proces.

    Valoarea emisiei fugitive se exprimă ca procent din cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizată, cantitatea de intrare în procesul tehnologic, care se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    I = I1 + I2

    b) Frecvenţa

    Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se determină cu ajutorul unui ciclu redus, dar reprezentativ de măsurători. Nu este necesară reluarea acestui ciclu până la modificarea echipamentului.

 

                              ---------------


Ordin de Ministru nr. 712/2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 712 din 24/09/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 18/02/2004

pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Nr. 712/199/126

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa conţinând Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere se pune la dispoziţie celor interesaţi pe paginile web ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa: www.mappm.ro, Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa: www.minind.ro, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa: www.mapgov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus 

Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea


Ordin de Ministru nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 833 din 13/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 04/10/2005

pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

    Nr. 833/545/859

    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la adresa www.mappm.ro, a Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa www.minind.ro, şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa www.mai.gov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

Ministrul mediului şi      Ministrul economiei şi      p. Ministrul administraţiei
 gospodăririi apelor,           comerţului,                  şi internelor,
    Sulfina Barbu            Codruţ Ioan Şereş              Anghel Andreescu,
                                                                                     secretar de stat


Hotărâre de Guvern nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere

număr  1 Ianuarie 1970


Ordin de Ministru nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Documente atasate

13562_ORDIN 818 DIN 2003


Ordonanţă de urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 152 din 10 noiembrie 2005

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

 

    Text în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2010

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 aprilie 2010.

 

    Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005

 

    Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 84/2006

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2etc.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006 (#M1).

 

#B

    Având în vedere necesitatea îndeplinirii în termen a obligaţiilor asumate de România în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană, aferente capitolului 22 "Protecţia mediului", şi a obligaţiilor prevăzute în Tratatulde aderare la Uniunea Europeană, ce revin ţării noastre în calitate de stat în curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată prin directivele nr. 2003/35/CEşi nr. 2003/87/CE, şi eliminarea neconcordanţelor dintre termenele de conformare a funcţionării instalaţiilor, aflate sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi cele stabilite în cadrul procesului de negociere, precum şi dispoziţiile care vizează interesul public şi care constituie situaţii de urgenţă extraordinare,

    în temeiul art. 115din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiectiv prevenirea şi controlul integrat al poluării pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.

    ART. 2

    (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

    a) autoritate competentă - acea autoritate a administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului care are responsabilităţi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

    b) autorizaţia integrată de mediu - actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii sau pentru părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

#M1

    c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

    - tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;

    - disponibile se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;

    - cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele prevăzute în anexa nr. 3;

#B

    d) emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

    e) instalaţie - orice unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare;

    f) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă înainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;

    g) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă după data de 30 octombrie 1999;

    h) operator - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

    i) poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare;

    j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei ori practicii naţionale, asociaţiile, organizaţiile sau grupările acestora;

    k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizaţii ori a condiţiilor unei autorizaţii; în accepţiunea acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei mediului, care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia naţională, sunt considerate public interesat;

#M1

    l) modificarea în exploatare - o schimbare a caracteristicilor sau a funcţionării instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;

#B

    m) modificarea substanţială - o schimbare în exploatare care, din punctul de vedere al autorităţii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii populaţiei sau mediului. În sensul acestei definiţii, orice modificare în exploatare sau extindere a exploatării este considerată modificare substanţială dacă modificarea ori extinderea, prin ea însăşi, duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în anexa nr. 1, după caz;

    n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerinţelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un întreg, considerat în ansamblul său, sau de către o parte a acestuia, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

    o) substanţă - orice element chimic şi compuşii acestuia, cu excepţia substanţelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările din domeniul securităţii muncii şi sănătăţii populaţiei faţă de pericolul radiaţiilor ionizante, precum şi a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislaţia naţională în vigoare;

#M1

    p) valorile limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

    Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite şi pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanţe, în special pentru cele menţionate în anexa nr. 2. Valorile limită de emisie pentru substanţe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisia părăseşte instalaţia, la această determinare neluându-se în considerare nici o diluţie. La stabilirea valorilor limită de emisie ale instalaţiei pentru evacuările indirecte în apă se poate lua în considerare efectul unei staţii de epurare a apelor uzate, cu condiţia garantării unui nivel echivalent de protecţie a mediului ca un întreg şi acest fapt să nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substanţe periculoase în apă şi a altor prevederi legale în vigoare;

#B

    r) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;

    s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;

    t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public.

    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) lit. r) - t) se interpretează în concordanţă cu obiectivul oferirii unui acces larg la justiţie al publicului interesat.

 

    CAP. 2

    Răspunderile şi obligaţiile autorităţilor competente pentru protecţia mediului

 

#M1

    ART. 3

    (1) Autoritatea competentă ia toate măsurile pentru ca în exploatarea instalaţiei operatorul să respecte principiile generale de bază, astfel încât:

    a) să se prevină poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

    b) să nu se producă nici o poluare semnificativă;

    c) să fie evitată producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;

    d) să se utilizeze eficient energia;

    e) să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

    f) să fie luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

#B

    (2) La stabilirea condiţiilor de emitere a autorizaţiei integrate de mediu autoritatea competentă ia în considerare principiile prevăzute la alin. (1).

#M2

    ART. 4

    Autoritatea competentă asigură coordonarea deplină a procedurii şi a condiţiilor de emitere a autorizaţiei integrate de mediu în cazul în care sunt implicate mai multe autorităţi, astfel încât să se garanteze o abordare integrată efectivă de către toate autorităţile implicate în această procedură.

#M1

    ART. 4^1

    (1) Autoritatea competentă emite autorizaţia integrată de mediu, care conţine condiţii ce garantează respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a celorlalte prevederi legale, în caz contrar trebuie să refuze emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

    (2) Autorizaţiile integrate de mediu emise, precum şi cele revizuite trebuie să cuprindă detalii cu privire la măsurile adoptate pentru protecţia aerului, apei şi solului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

#B

    CAP. 3

    Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu

 

    ART. 5

    (1) Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu conţine următoarele:

    a) descrierea instalaţiei şi activităţile desfăşurate;

    b) prezentarea materiilor prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalaţie;

    c) descrierea surselor de emisie din instalaţie;

    d) descrierea condiţiilor amplasamentului instalaţiei;

    e) indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;

    f) descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, dacă nu este posibil, reducerea emisiilor din instalaţie;

    g) măsuri pentru prevenirea producerii deşeurilor ca urmare a funcţionării instalaţiei şi valorificarea acestora, după caz;

    h) descrierea măsurilor planificate pentru respectarea principiilor generale;

    i) descrierea măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu;

    j) descrierea principalelor alternative analizate de operator.

    (2) Documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu trebuie să cuprindă, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 6

    Documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu poate conţine informaţii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului întocmită anterior, raportul de securitate, precum şi informaţii furnizate ca răspuns la alte cerinţe legale şi care corespund uneia dintre prevederile art. 5.

 

    CAP. 4

    Condiţii de autorizare integrată şi conformarea cu condiţiile prevăzute de autorizaţia integrată de mediu

 

    ART. 7

    (1) Operatorul are obligaţia de a solicita şi de a obţine de la autoritatea competentă autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 8

    Orice instalaţie nouă este pusă în funcţiune numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, emisă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectându-se excepţiile prevăzute de legislaţia naţională în vigoare din domeniul limitării emisiilor anumitor poluanţi în aer, provenite din instalaţii mari de ardere.

#M2

    ART. 9

    (1) Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în condiţiile prevăzute la art. 3şi 20, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi a solului.

#B

    (2) La aplicarea procedurii de autorizare integrată de mediu, pentru instalaţii noi sau pentru modificări substanţiale, se iau în considerare orice informaţii, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul evaluării impactului asupra mediului.

    (3) Autorizaţia integrată de mediu cuprinde valorile limită de emisie pentru poluanţi, în special pentru cei prevăzuţi în anexa nr. 2, care pot fi emişi în cantităţi semnificative, ca rezultat al funcţionării instalaţiei, luându-se în considerare natura lor, precum şi potenţialul de transfer al poluării dintr-un mediu în altul, respectiv: apă, aer, sol.

#M2

    (4) Autorizaţia integrată de mediu cuprinde, dacă este necesar, şi cerinţe specifice în scopul asigurării protecţiei solului şi a apei subterane, precum şi măsuri privind managementul deşeurilor generate de instalaţie.

#M1

    (5) Dacă este cazul, valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3) pot fi suplimentate sau înlocuite prin parametri sau măsuri tehnice echivalente.

    (6) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1la pct. 6.6, valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3) - (5) iau în considerare aspectele practice caracteristice acestor categorii de instalaţii.

#B

    ART. 10

    (1) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţi aflate sub incidenţa reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, autorizaţia integrată de mediu nu stabileşte valori limită de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu excepţia cazului în care este necesară evitarea producerii unei poluări semnificative la nivel local.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), autorizaţiile integrate de mediu nu includ cerinţe referitoare la utilizarea eficientă a energiei pentru unităţi de ardere sau orice alte unităţi care emit dioxid de carbon pe amplasament.

    (3) Dacă este necesar, autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).

    (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică instalaţiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

    ART. 11

    (1) Stabilirea valorilor limită de emisie şi a parametrilor echivalenţi, precum şi a măsurilor tehnice prevăzute la art. 9alin. (3) - (6) şi art. 10se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luându-se în considerare:

    a) caracteristicile tehnice ale instalaţiei;

    b) amplasarea geografică;

    c) condiţiile locale de mediu.

    (2) Autorizaţia integrată de mediu conţine prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului în întregul său.

    ART. 12

    (1) Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare corespunzătoare, frecvenţa şi metodologia specifică de măsurare, proceduri de evaluare şi obligaţii privind furnizarea către autoritatea competentă a datelor solicitate pentru verificarea conformării funcţionării instalaţiei cu cerinţele prevăzute de autorizaţie.

    (2) Pentru instalaţiile care desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1pct. 6.6, măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică luându-se în considerare rezultatele analizei cost-beneficiu.

    ART. 13

    Autorizaţia integrată de mediu conţine măsuri referitoare la alte condiţii de exploatare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, în următoarele situaţii:

    a) pornire;

    b) pierderi datorate funcţionării necorespunzătoare;

    c) întrerupere temporară a funcţionării;

    d) încetare definitivă a funcţionării.

#M2

    ART. 14

    (1) Autorizaţia integrată de mediu conţine, după caz, derogări temporare de la prevederile art. 11dacă printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competentă se realizează reducerea poluării şi, în cel mult 6 luni, se asigură respectarea valorilor limită de emisie.

#B

    (2) Pentru instalaţiile prevăzute în anexa nr. 5dispoziţiile alin. (1) se aplică numai după expirarea perioadei de tranziţie.

    ART. 15

    Autorizaţia integrată de mediu conţine, după caz, şi alte condiţii specifice impuse de autoritatea competentă.

#M1

    ART. 16

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate stabili, după caz, pentru anumite categorii de instalaţii, cerinţe speciale, ca reguli general obligatorii, fără a mai fi necesară includerea acestora în autorizaţiile integrate de mediu, în condiţiile garantării unei abordări integrate şi asigurării unui nivel ridicat echivalent de protecţie a mediului în întregul său.

#B

    ART. 17

    Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

#M2

    ART. 18

    (1) În autorizaţiile integrate de mediu emise pentru instalaţiile existente, potrivit prevederilor art. 4^1, 5şi 6sau, după caz, prin revizuirea şi, dacă este necesar, prin actualizarea condiţiilor din autorizaţie, autoritatea competentă impune operatorului măsurile necesare pentru ca acestea să funcţioneze potrivit prevederilor art. 3, 4, 9- 16, 20, 24alin. (1) şi (2), art. 25şi ale art. 32alin. (1), fără a aduce atingere altor prevederi ale legislaţiei specifice.

    (2) În procedura de autorizare integrată de mediu, autorităţile competente iau măsurile necesare ca instalaţiile existente să respecte prevederile art. 1, 2, 21, art. 22alin. (2), art. 23, art. 24alin. (3), art. 26- 31 şi ale art. 32alin. (4).

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerinţele de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu pentru instalaţiile existente în ceea ce priveşte obligaţia acestor instalaţii de a respecta valorile limită de emisie, parametrii echivalenţi sau măsurile tehnice bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, potrivit prevederilor art. 9alin. (3) - (6), art. 10şi 11, nu se aplică instalaţiilor existente prevăzute în anexa nr. 5, până la data indicată pentru fiecare instalaţie.

#B

    ART. 19

    (1) Dacă în cursul procesului de autorizare integrată de mediu a instalaţiilor existente, după evaluarea condiţiilor, rezultă că instalaţiile nu pot respecta cerinţele din prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni astfel încât conformarea să se realizeze cel mai târziu la termenele prevăzute la art. 18.

    (2) Proiectul acestui plan de acţiuni se negociază cu autoritatea competentă, iar după aprobare devine obligatoriu.

    (3) Nerespectarea termenelor şi măsurilor cuprinse în planul de acţiuni atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 20

    Acolo unde standardele de calitate a mediului impun condiţii mai restrictive decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă impune în autorizaţia integrată de mediu măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.

    ART. 21

    Autoritatea competentă urmăreşte şi se informează cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.

    ART. 22

    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului adoptă prin ordin valorile limită de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru:

    a) instalaţiile în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia depozitelor de deşeuri încadrate la pct. 5.1 şi 5.4;

    b) substanţele poluante prevăzute în anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informaţii prevăzut la art. 28- 30, a fost identificată necesitatea unei acţiuni la nivel comunitar.

    (2) În absenţa unor valori limită de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizează cel puţin valorile limită de emisie prevăzute de alte reglementări.

    (3) Cerinţele tehnice aplicabile depozitelor de deşeuri prevăzute la pct. 5.1 şi 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adoptă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

    ART. 23

    (1) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului constată că exploatarea unei instalaţii poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau dacă un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită, aceasta transmite, în cadrul relaţiilor bilaterale, către autoritatea competentă a statului respectiv orice informaţie disponibilă solicitată, potrivit prevederilor anexei nr. 4, în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni.

    (2) Aceste informaţii sunt utilizate în cadrul consultărilor necesare dintre cele două state, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă.

    (3) În contextul relaţiilor bilaterale, ambele state trebuie să se asigure că în cazurile prevăzute la alin. (1) solicitările de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioadă corespunzătoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel încât să îi permită exercitarea dreptului de a transmite comentarii înainte de luarea deciziei.

    (4) Rezultatele oricăror consultări organizate în condiţiile alin. (1) - (3) sunt luate în considerare de către autoritatea competentă în vederea adoptării deciziei cu privire la emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

    (5) Autoritatea competentă are obligaţia de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cu privire la decizia adoptată referitoare la solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi îi/le transmite informaţiile prevăzute la art. 33.

    (6) În situaţia de stat afectat sau potenţial afectat autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pune la dispoziţie propriului public interesat informaţiile primite în cadrul relaţiilor bilaterale, într-o manieră corespunzătoare.

    ART. 24

    (1) Operatorul respectă condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în modul de exploatare a instalaţiei.

    (2) Operatorul informează cu regularitate autoritatea competentă cu privire la rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

    (3) Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

    CAP. 5

    Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu

 

    ART. 25

    Autoritatea competentă evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

#M1

    a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limită de emisie în autorizaţia integrată de mediu;

    b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;

#B

    c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;

    d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

 

    CAP. 6

    Modificări în exploatarea instalaţiei

 

    ART. 26

    (1) Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei.

#M1

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă revizuieşte, după caz, autorizaţia integrată de mediu sau condiţiile prevăzute în aceasta.

#B

    ART. 27

    (1) Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi autorizaţia integrată de mediu emisă se referă la acele părţi ale instalaţiei şi acele aspecte prevăzute la art. 5şi 6care pot fi afectate de modificare.

#M2

    (3) Prevederile art. 3- 6, 9- 16, 20, 31şi ale art. 32alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

 

#B

    CAP. 7

    Schimbul de informaţii

 

    ART. 28

    În scopul realizării schimbului de informaţii, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, toate datele reprezentative disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie pentru fiecare categorie de activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cu privire la cele mai bune tehnici disponibile care au condus la stabilirea valorilor limită de emisie, potrivit prevederilor art. 9- 16.

#M1

    ART. 29

    (1) Raportarea implementării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi eficacitatea sa comparată efectiv cu alte instrumente pentru protecţia mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.

#B

    (2) Primul raport trebuie să cuprindă date din 3 ani consecutivi, înainte de data aderării.

    (3) În cazul prevăzut la alin. (1), datele pot fi suplimentate.

#M2

    ART. 30

    Autoritatea competentă desemnată pentru realizarea schimbului de informaţii şi transmiterea rapoartelor către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 28şi 29, este autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

 

#B

    CAP. 8

    Accesul la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie, în legătură cu procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

 

    ART. 31

    (1) Autoritatea competentă ia măsuri pentru ca publicului interesat să i se asigure posibilitatea de a participa, din timp şi în mod efectiv, la procedura pentru:

    a) emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru instalaţii noi;

    b) emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru orice modificare substanţială în exploatarea instalaţiei;

    c) revizuirea autorizaţiei integrate de mediu sau actualizarea condiţiilor unei autorizaţii integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25.

    (2) Participarea publicului se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 4.

#M2

    ART. 32

    (1) Autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului rezultatele pe care le deţine, referitoare la monitorizarea emisiilor, aşa cum este prevăzut în condiţiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 9- 16.

#B

    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului furnizează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, inventarul principalelor emisii şi al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului şi particularităţilor necesare pentru transmiterea informaţiilor, stabilite de către Comisia Europeană.

    (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului adoptă măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea intercomparabilităţii şi complementarităţii între datele din inventarul emisiilor, prevăzut la alin. (2), şi datele din alte registre şi surse de date privind emisiile.

#M1

    (4) Accesul publicului la informaţie, prevăzut la alin. (1) - (3) şi la art. 33, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 86/2000pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000, şi cu respectarea prevederilor art. 11alin. (1) lit. b) - e), art. 12, 14şi ale art. 15alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005.

#M1

    ART. 33

    Autoritatea competentă informează publicul, conform procedurilor specifice, asupra deciziei luate şi pune la dispoziţie acestuia următoarele informaţii:

    a) conţinutul deciziei şi o copie a autorizaţiei integrate de mediu, precum şi orice condiţii sau modificări aduse autorizaţiei integrate de mediu;

    b) motivele şi consideraţiile pe care se întemeiază decizia, în urma examinării opiniilor şi comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzând şi informaţiile referitoare la procedura de participare a publicului;

    c) procedura de revizuire prevăzută la art. 34şi 35.

#M1

    ART. 34

    (1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.

#B

    (2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2alin. (1) lit. k), considerându-se că acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor.

#M1

    (3) Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

#B

    ART. 35

    (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 34trebuie să solicite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acţiunilor considerate a fi fost omise şi care fac obiectul participării publicului.

    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

#M2

    (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie corectă, echitabilă şi rapidă.

 

#B

    CAP. 9

    Sancţiuni

 

    ART. 36

    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON):

    a) nerespectarea prevederilor privind obligaţia operatorului de a obţine autorizaţia integrată de mediu, în scopul exploatării instalaţiei;

#M1

    b) obligaţia operatorului de a întocmi un plan de acţiuni, în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu;

#B

    c) obligaţia operatorului de a respecta oricare dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu;

    d) obligaţia operatorului de a informa autorităţile competente despre orice modificare în exploatare şi modificare substanţială pe care doreşte să o aducă instalaţiei;

    e) obligaţia operatorului de a comunica la termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu rezultatele monitorizării emisiilor provenite din instalaţie sau, în termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricăror emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

#M1

    (2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. c) - e) se sancţionează şi cu suspendarea autorizaţiei integrate de mediu potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005.

#B

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorităţii competente.

    ART. 37

    Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 36se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 10

    Dispoziţii finale

 

    ART. 38

    Anexele nr. 1- 5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

------------

    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse în facsimil.

 

    ART. 39

    (1) Cuantumul taxei pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu este de 100 lei (RON) care se constituie venit la Fondul pentru mediu.

    (2) Cuantumul tarifelor pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 40

    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

    ART. 41

    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreună cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CEprivind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi Directiva 2003/87/CEîn vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.

 

    ANEXA 1

 

                    CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE

pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005

 

    NOTĂ:

    1. Nu se află sub incidenţa prezentei reglementări instalaţiile sau părţi ale instalaţiilor care:

    (a) sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare şi testare a unor produse noi care nu sunt supuse comercializării;

    (b) sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare sau testare a unor procese noi.

    2. Valorile de prag se referă la capacitatea maximă de producţie a instalaţiei. În cazul în care un operator desfăşoară în aceeaşi instalaţie sau pe acelaşi amplasament mai multe activităţi prevăzute în aceeaşi subcategorie, se însumează capacităţile activităţilor componente.

 

    1. Industrii energetice

    1.1. Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW;

    1.2. Instalaţii pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea gazelor;

    1.3. Cuptoare de cocs;

    1.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a cărbunelui.

 

    2. Producţia şi prelucrarea metalelor

    2.1. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf);

    2.2. Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară), inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă, cu o capacitate maximă de producţie ce depăşeşte 2,5 tone/oră;

    2.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctele a), b), c):

    a) laminoare cu o capacitate ce depăşeşte 20 tone oţel brut/oră;

    b) forje cu ciocane a căror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan şi care utilizează o putere calorifică mai mare de 20 MW;

    c) pentru aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare ce depăşeşte 2 tone oţel brut/oră.

    2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi;

    2.5. Instalaţii pentru:

    a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;

 

    NOTĂ:

    În sensul prezentei anexe, materie primă secundară reprezintă: deşeuri metalice curate (degresate şi lipsite de alte categorii de impurităţi decât cele metalice), nămoluri, zguri metalice etc.

 

    b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate, (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru plumb sau cadmiu, ori 20 tone/zi pentru toate celelalte metale.

    2.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.

 

    NOTĂ:

    Nu constituie cuve de tratare acele cuve folosite pentru pregătirea şi spălarea probelor.

 

    3. Industria mineralelor

    3.1. Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi, instalaţii pentru producerea varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi şi instalaţii pentru producerea clincherului de ciment sau a varului în alte tipuri de cuptoare, nerotative, cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi;

    3.2. Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest;

    3.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;

    3.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;

    3.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor, a plăcilor de gresie sau de faianţă:

    a) cu o capacitate de producţie mai mare de 75 tone/zi; şi/sau

    b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.

 

    4. Industria chimică

 

    NOTĂ:

    În sensul prezentei categorii, producţie reprezintă producţia realizată la scară industrială, prin procese chimice, a substanţelor sau a grupelor de substanţe prevăzute în categoriile menţionate la subpunctele 4.1 până la 4.6.

 

    În sensul prezentei categorii termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:

    a) proces chimic reprezintă orice proces care presupune reacţii chimice ce determină schimbări în molecula substanţei;

    b) scară industrială reprezintă producerea de bunuri în scopul comercializării prin folosirea materiilor prime şi materialelor în cantităţi ce pot determina efecte negative asupra mediului.

    4.1. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice organice de bază, cum ar fi:

    a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

    b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetaţi, eteri, peroxizi, răşini epoxidice;

    c) hidrocarburi cu conţinut de sulf;

    d) hidrocarburi ce conţin azot, precum: amine, amide, compuşi azotoşi, azotaţi sau azotiţi, nitrili, cianaţi, izocianaţi;

    e) hidrocarburi cu conţinut de fosfor;

    f) hidrocarburi halogenate;

    g) compuşi organometalici;

    h) materiale plastice de bază (fibre sintetice polimerice şi fibre pe bază de celuloză);

    i) cauciucuri sintetice;

    j) vopseluri şi pigmenţi;

    k) agenţi activi de suprafaţă şi agenţi tensioactivi.

    4.2. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de bază, cum ar fi:

    a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil;

    b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroşi;

    c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;

    d) săruri, în principal: clorură de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

    e) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici, în principal: carbură de calciu, siliciu, carbură de siliciu.

    4.3. Instalaţii chimice pentru producerea îngrăşămintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu;

    4.4. Instalaţii chimice pentru fabricarea produselor de bază de uz fitosanitar şi a biocidelor;

    4.5. Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de bază;

    4.6. Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor.

 

    5. Gestiunea deşeurilor

    5.1. Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi;

    5.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 3 tone deşeuri/oră;

    5.3. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, cu o capacitate mai mare de 50 tone deşeuri/zi;

    5.4. Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte.

 

    6. Alte activităţi

    6.1. Instalaţii industriale pentru producerea de:

    a) celuloză din lemn sau din alte materiale fibroase;

    b) hârtie şi carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi.

    6.2. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;

    6.3. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare ce depăşeşte 12 tone produse finite/zi;

    6.4. a) Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi;

    b) tratare şi procesare în scopul fabricării produselor alimentare din:

    (1) materii prime de origine animală (altele decât laptele), având o capacitate de producţie mai mare de 75 tone produse finite/zi;

    (2) materii prime de origine vegetală, având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială).

    c) tratarea şi procesarea laptelui, atunci când cantitatea de lapte supusă tratării sau procesării depăşeşte 200 tone/zi de exploatare (valoarea medie anuală).

 

    NOTĂ:

    În sensul prezentei anexe, se consideră zi de exploatare intervalul orar corespunzător funcţionării instalaţiei, în decursul a 24 de ore.

 

    6.5. Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;

    6.6. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

    a) 40.000 de locuri pentru păsări;

    b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depăşeşte 30 de kg); sau

    c) 750 de locuri pentru scroafe.

    6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/oră sau 200 tone/an;

 

    NOTĂ:

    În sensul acestei categorii, capacitatea de consum exclude cantitatea de solvenţi organici recuperată în scopul refolosirii.

 

    6.8. Instalaţii pentru producerea de cărbune (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare

 

    ANEXA 2

 

    SUBSTANŢE POLUANTE RELEVANTE PENTRU A FI LUATE ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA VALORILOR LIMITĂ DE EMISIE

 

    Aer

    1. Dioxidul de sulf şi alţi compuşi ai sulfului

    2. Oxizi de azot şi alţi compuşi ai azotului

    3. Monoxidul de carbon

    4. Compuşi organici volatili

    5. Metalele şi compuşii acestora

    6. Pulberi

    7. Azbest (particule în suspensie, fibre)

    8. Clorul şi compuşii acestuia

    9. Fluorul şi compuşii acestuia

    10. Arsenul şi compuşii acestuia

    11. Cianuri

    12. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului

    13. Dibenzenodioxine policlorinate şi dibenzofurani policloruraţi.

 

    Apă

    1. Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma compuşi de acest tip în mediul acvatic

    2. Compuşi organofosforici

    3. Compuşi organici cu staniu

    4. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea în sau prin intermediul mediului acvatic

    5. Hidrocarburi persistente şi substanţe organice toxice bioacumulabile şi persistente

    6. Cianuri

    7. Metalele şi compuşii acestora

    8. Arsenul şi compuşii acestuia

    9. Biocide şi produse de uz fitosanitar

    10. Materii în suspensie

    11. Substanţe implicate în procesul de eutrofizare (în special, azotaţi şi fosfaţi)

    12. Substanţe care au o influenţă nefavorabilă asupra balanţei de oxigen (şi care pot fi măsurate utilizând parametri ca CBO, CCO etc).

 

    ANEXA 3

 

    CONSIDERAŢII AVUTE ÎN VEDERE LA DETERMINAREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

 

    Consideraţiile luate în calcul, în general sau în situaţii specifice la determinarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite în art. 2lit. c), ţinându-se seama de costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi principiile precauţiei şi prevenirii, sunt următoarele:

    1. utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri;

    2. utilizarea substanţelor mai puţin periculoase;

    3. promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;

    4. procese, instalaţii şi metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la scară industrială;

#M2

    5. progrese tehnologice şi modificări în cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică;

#B

    6. natura, efectele şi volumul emisiilor avute în vedere;

    7. date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente;

    8. perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

    9. consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienţa energetică a acestora;

    10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;

    11. necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu;

    12. informaţia publicată de Comisia Uniunii Europene sau de organizaţiile internaţionale.

 

    ANEXA 4

 

              PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR

 

    1. Încă din faza incipientă, sau imediat ce informaţiile sunt disponibile, publicul trebuie să fie informat, prin anunţuri publice sau orice alte mijloace specifice, cum ar fi cele de comunicare electronică, acolo unde sunt disponibile, cu privire la subiectele asupra cărora urmează să se ia o decizie, cum ar fi:

    a) documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu sau, dacă este cazul, propunerea de reexaminare a condiţiilor incluse în autorizaţia integrată de mediu potrivit prevederilor art. 31, inclusiv descrierea elementelor prevăzute de art. 5;

    b) faptul că decizia urmează să fie subiectul unor evaluări a impactului asupra mediului în context transfrontier ori a consultărilor bilaterale între state, în condiţiile prevăzute de art. 23, dacă este necesar;

    c) datele de contact ale autorităţii competente cu privire la luarea deciziei, a autorităţii competente de la care pot fi obţinute informaţiile relevante ori către care pot fi trimise întrebările sau comentariile publicului, precum şi precizări cu privire la intervalul de timp în care pot fi trimise, respectiv primite, întrebările sau comentariile publicului;

#M2

    d) natura deciziilor posibil a fi adoptate sau proiectul de decizie, dacă acesta există;

#B

    e) detalii cu privire la actualizarea autorizaţiei integrate de mediu sau de reexaminare a condiţiilor acesteia;

#M2

    f) indicarea datei, orei, locului şi mijloacelor prin care informaţiile relevante vor fi disponibile publicului;

#B

    g) detalii cu privire la organizarea dezbaterilor ori consultărilor publice, potrivit prevederilor de la punctul 5.

    2. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că, în intervale corespunzătoare de timp, următoarele informaţii sunt puse la dispoziţia publicului interesat:

    a) potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, principalele rapoarte şi recomandări trimise autorităţii competente sunt puse la dispoziţia publicului interesat potrivit dispoziţiilor punctului (1);

    b) potrivit dispoziţiilor legale ce reglementează accesul publicului la informaţia de mediu, orice informaţie, alta decât cea menţionată la punctul (1) şi care este relevantă pentru luarea deciziei în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se aduce la cunoştinţa publicului interesat.

    3. Publicul interesat este îndrituit să transmită opinii şi comentarii către autoritatea competentă înainte de luarea unei decizii.

    4. Rezultatele consultărilor organizate în condiţiile prezentei anexe trebuie luate în considerare în momentul adoptării deciziei.

    5. Detaliile cu privire la informarea publicului, spre exemplu prin anunţul făcut, pe o anumită arie, ori prin publicarea într-un cotidian local, precum şi consultarea publicului interesat, depunerea în scris a opiniilor, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Trebuie să se asigure că pentru fiecare etapă din procedură, se alocă o perioadă de timp suficientă pentru a permite informarea publicului, iar publicul interesat să formuleze comentarii, opinii, întrebări şi să participe efectiv în procesul de luare a deciziei de mediu, care face obiectul prezentei anexe.

 

    ANEXA 5

 

         LISTA INSTALAŢIILOR CARE BENEFICIAZĂ DE PERIOADĂ DE TRANZIŢIE

 

    NOTĂ:

    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, perioadă de tranziţie reprezintă perioada de timp cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi data limită stabilită prin negociere cu Comisia Uniunii Europene, în scopul conformării cu prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în baza estimărilor de costuri şi a justificării solicitărilor, furnizate de operatorii de activitate.

 

    Până la 31 Decembrie 2008:

    1. S.C. CARBID FOX S.A. Târnăveni (activitate principală 4.2)

    2. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gârleni - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX S.R.L. Bistriţa-Năsăud (activitate principală 6.6)

 

    Până la 31 Decembrie 2009:

    4. S.C. UCM Reşiţa - Caraş-Severin (activitate principală 2.2)

    5. S.C. SICERAM S.A. Mureş (activitate principală 3.5)

    6. S.C. BEGA UPSOM S.A. Alba (activitate principală 4.2)

    7. S.C. CELROM S.A. Mehedinţi (activitate principală 6.1)

    8. S.C. COMCEH S.A. Călăraşi - Călăraşi (activitate principală 6.1 b)

    9. S.C. ECOPAPER S.A. Zărneşti - Braşov (activitate principală 6.1 b)

    10. S.C. RIFIL S.A. Neamţ (activitate principală 6.2)

    11. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Războieni - Iaşi (activitate principală 6.6 a)

    12. S.C. AVIMAR S.A. Maramureş (activitate principală 6.6 a)

    13. S.C. AVICOLA S.A. Iaşi - Ferma Leţcani - Iaşi (activitate principală 6.6 a)

    14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici - Arad (activitate principală 6.6 b)

    15. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Bora - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

    16. S.C. SUINTEST Oarja S.A. - Argeş (activităţi principale 6.6 b, c)

    17. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Andrăşeşti - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

    18. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Perieţi - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

    19. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Gheorghe Doja - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

 

    Până la 31 Decembrie 2010:

    20. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramureş (activitate principală 2.5)

    21. S.C. ROMRADIATOARE S.A. Braşov (activitate principală 2.5 b)

    22. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti (activitate principală 2.6)

    23. HOLCIM (România) - Ciment Câmpulung Argeş (activitate principală 3.1)

    24. S.C. ETERMED S.A. Medgidia - Constanţa (activitate principală 3.2)

    25. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate principală 3.2)

    26. S.C. HELIOS S.A. Aştileu - Bihor (activitate principală 3.5)

    27. S.C. SOFERT S.A. Bacău (activităţi principale 4.3 şi 4.2 b)

    28. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucureşti (activitate principală 4.1)

    29. S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi (activitate principală 4.5)

    30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. Constanţa (activitate principală 4.1)

    31. S.C. LETEA S.A. Bacău (activitate principală 6.1 a)

    32. S.C. ZAHĂR Corabia S.A. - Olt (activitate principală 6.4 b)

    33. S.C. TARGO S.R.L. Timiş (activitate principală 6.4)

    34. S.C. SUINPROD Roman - Neamţ (activitate principală 6.6 b)

    35. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea - Braşov (activitate principală 6.6 b)

    36. S.C. AVICOLA Costeşti Argeş - Argeş (activitate principală 6.6 b)

    37. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. Olt (activitate principală 6.6 a)

    39. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gherăieşti - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    40. S.C. CARNIPROD S.R.L. Tulcea - Tulcea (activitate principală 6.6 b)

    41. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou - Tulcea (activitate principală 6.6 b)

    42. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L. Urziceni - Ialomiţa (activitate principală 6.6 b)

    43. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. Deduleşti - Brăila (activitate principală 6.6)

    44. S.C. AGROFLIP Bonţida Cluj (activităţi principale 6.6 b, c)

    45. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Amara - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

    46. S.C. ISOVOLTA GROUP S.A. Bucureşti (activitate principală 6.7)

    47. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate principală 6.7)

    48. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina - Olt (activitate principală 6.8)

    49. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia Mare - Maramureş (activitate principală 2.5)

 

    Până la 31 Decembrie 2011:

    50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov (activitate principală 2.6)

    51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (activitate principală 3.1)

    52. CARMEUSE România S.A. Argeş (activitate principală 3.1)

    53. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principală 3.5)

    54. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PETROLULUI PETROM S.A. Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim - Dolj (activităţi principale 4.2, 4.1)

    55. S.C. USG S.A. Vâlcea (activitate principală 4.2 d)

    56. S.C. ULTEX S.A. Ţăndărei - Ialomiţa (activitate principală 6.4 b)

    57. S.C CARMOLIMP S.R.L. Viştea de Sus - Sibiu (activitate principală 6.6 b)

    58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (activitate principală 6.6 a)

    59. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeiuş - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    60. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)

    61. S.C. SUINPROD S.A. Bilciureşti - Dâmboviţa (activitate principală 6.6)

    62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Baldovineşti - Brăila (activitate principală 6.6 b)

    63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Tichileşti - Brăila (activitate principală 6.6 b)

    64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principală 6.6 a)

    65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L. Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principală 6.6 a)

    66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principală 6.6 a)

    67. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)

    68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principală 6.6 b)

    69. S.C. AVIPUTNA S.A. Goleşti - Vrancea (activitate principală 6.6 a)

    70. S.C. NUTRICOM S.A. Olteniţa - Călăraşi (activitate principală 6.6 b)

    71. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principală 6.6 b)

    72. S.C. PIC ROMANIA S.R.L. Vasilaţi - Călăraşi (activitate principală 6.6 c)

    73. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinţi - Ialomiţa (activitate principală 6.6 b)

    74. S.C. AGRIVAS S.R.L. Vaslui (activitate principală 6.6 a)

    75. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (activitate principală 6.6 a)

    76. S.C. C+C S.A. Reşiţa (activitate principală 6.6 b)

 

    Până la 31 Decembrie 2012:

    77. SNP PETROM S.A. Sucursala ARPECHIM Piteşti - Argeş (activităţi principale 1.2 şi 4.1)

    78. S.C. ROMPETROL Rafinare S.A. Constanţa (activitate principală 1.2)

    79. COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE Târgovişte - Dâmboviţa (activităţi principale 2.2 şi 2.3)

    80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. Cluj (activităţi principale 2.2 şi 2.3 b)

    81. S.C. IAIFO Zalău - Sălaj (activităţi principale 2.3 b şi 2.4)

    82. S.C. ALTUR S.A. Olt (activitate principală 2.5)

    83. CNCAF MINVEST S.A. DEVA Filiala DEVAMIN S.A. Deva, Exploatarea minieră Deva - Hunedoara (activitate principală 2.5)

    84. S.C. MONDIAL S.A. Lugoj - Timiş (activitate principală 3.5)

    85. S.C. MACOFIL S.A. Târgu Jiu - Gorj (activitate principală 3.5)

    86. S.C. Ceramica S.A. Iaşi (activitate principală 3.5)

    87. S.C. FIBREXNYLON S.A. Neamţ (activităţi principale 4.1 b, d, 4.2 b, 4.3)

    88. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti - Bacău (activităţi principale 4.1 a, b, c, d, f, 4.2 b, c, d şi 4.4)

    89. S.C. PEHART S.A. Petreşti - Alba (activitate principală 6.1 b)

    90. S.C. TABACO - CAMPOFRIO S.A. Tulcea (activitate principală 6.4 a)

    91. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Ion Ghica - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)

    92. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Aviasan - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    93. S.C. ITAL TRUST Racoviţa S.A. - Sibiu (activitate principală 6.6 b)

    94. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Parţa - Timiş (activitate principală 6.6 b)

    95. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Pădureni - Timiş (activitate principală 6.6 b)

    96. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Peciu Nou - Timiş (activitate principală 6.6 b)

    97. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Periam - Timiş (activitate principală 6.6 b)

    98. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Ciacova - Timiş (activitate principală 6.6 b)

    99. S.C. AVICOLA LUMINA S.A. - Constanţa (activitate principală 6.6 a)

 

    Până la 31 Decembrie 2013:

    100. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principală 2.3 b)

    101. S.C. ARTROM S.A. Slatina + Olt (activităţi principale 2.3 b şi 2.6)

    102. S.C. IAR S.A. Braşov (activitate principală 2.6)

    103. S.C. ARIO S.A. Bistriţa-Năsăud (activitate principală 2.4)

    104. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanţa (activitate principală 3.1)

    105. S.C. CARS S.A. Târnăveni - Mureş (activitate principală 3.5)

    106. S.C. CASIROM S.A. Cluj (activitate principală 3.5)

    107. S.C. TURNU S.A. Turnu Măgurele - Teleorman (activităţi principale 4.3 şi 4.2 b)

    108. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE S.A. Năvodari - Constanţa (activitate principală 4.3)

    109. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activităţi principale 6.1 a, b)

    110. S.C. ROMSUIN TEST Periş S.A. - Ilfov (activitate principală 6.6 a)

    111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activitate principală 6.6 b)

    112. S.C. HADITON GRUP S.R.L. Argeş (activitate principală 6.6 a)

 

    Până la 31 Decembrie 2014:

    113. S.C. PETROM S.A. Rafinăria PETROBRAZI - Prahova (activitate principală 1.2)

    114. S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploieşti - Prahova (activitate principală 1.2)

    115. S.C. ROMPETROL Rafinăria VEGA - Prahova (activitate principală 1.2)

    116. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - Prahova (activitate principală 1.2)

    117. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galaţi (activităţi principale 2.2, 2.3)

    118. S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara (activităţi principale 2.2, 2.3)

    119. S.C. KVAERNER IMGB S.A. Bucureşti (activitate principală 2.4)

    120. S.C. SOMETRA S.A. Copşa Mică - Sibiu (activităţi principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4)

    121. S.C. FERAL S.R.L. Tulcea (activitate principală 2.5 a)

    122. S.C. METALURGICA S.A. Aiud - Alba (activităţi principale 2.4 şi 2.3 b)

    123. S.C. NEFERAL S.A. Ilfov (activitate principală 2.5 b)

    124. S.C. INDUSTRIA SÂRMEI S.A. Câmpia Turzii - Cluj (activităţi principale 2.2, 2.3, 2.6)

    125. S.C. METALURGICA S.A. Vlăhiţa - Harghita (activitate principală 2.5 b)

    126. S.C. UPETROM 1 Mai S.A. Prahova (activitate principală 2.2)

    127. S.C. LAMINORUL S.A. Brăila (activitate principală 2.3)

    128. S.C. AVERSA S.A. Bucureşti (activitate principală 2.4)

    129. S.C. FORMA S.A. Botoşani (activitate principală 2.3)

    130. S.C. ISPAT TEPRO S.A. Iaşi (activitate principală 2.3 c)

    131. S.C. URBIS Armături Sanitare S.A. - Bucureşti (activitate principală 2.6)

    132. S.C. BALANŢA S.A. Sibiu (activitate principală 2.6)

    133. S.C. COMMET S.A. Galaţi (activitate principală 2.6)

    134. CNACF MINVEST S.A. Deva Filiala <<DEVAMIN>> Exploatarea minieră Veţel Hunedoara (activitate principală 2.5)

    135. S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă - Caraş-Severin (activitate principală 2.5)

    136. S.C. FIROS S.A. Bucureşti (activitate principală 3.3)

    137. S.C. SINTER - REF S.A. Azuga - Prahova (activitate principală 3.5)

    138. S.C. PRESCOM Braşov S.A. - Braşov (activitate principală 3.1)

    139. S.C. MELANA IV S.A. Neamţ (activitate principală 4.1)

    140. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea - Vâlcea (activităţi principale 4.1, 4.2, 4.3)

    141. S.C. AMONIL S.A. Slobozia - Ialomiţa (activităţi principale 4.3, 4.2)

    142. CAROM S.A. Bacău (activităţi principale 4.1 a, b, i)

    143. AZOCHIM S.A. Săvineşti - Neamţ (activitate principală 4.2)

    144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Făgăraş S.A. Braşov (activitate principală 4.6)

    145. S.C. SINTEZA S.A. Oradea - Bihor (activităţi principale 4.1 g, 4.2 d, e şi 4.4)

    146. S.C. CHIMPROD S.A. Bihor (activităţi principale 4.1 b şi 4.5)

    147. S.C. AZUR S.A. Timişoara - Timiş (activitate principală 4.1)

    148. S.C. PUROLITE S.A. Victoria - Braşov (activităţi principale 4.1 d, h)

    149. S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila (activitate principală 6.1)

    150. S.C. VRANCART S.A. Adjud - Vrancea (activitate principală 6.1 b)

    151. S.C. PIM S.A. Sibiu (activitate principală 6.3)

    152. S.C. DANUBIANA Roman S.A. Neamţ (activitate principală 6.4 b)

    153. S.C. ZAHĂRUL Românesc S.A. Ţăndărei - Ialomiţa (activitate principală 6.4 b)

    154. S.C. VASCAR S.A. Vaslui (activitate principală 6.4 a)

    155. S.C. MULTIVITA S.A. Negru Vodă - Constanţa (activitate principală 6.5)

    156. S.C. SUINPROD S.A. Prahova (activitate principală 6.6 a)

    157. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Şerbăneşti - Bacău (activitate principală 6.6 a)

    158. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru CSHD Mihăileşti (activitate principală 6.6 a)

    159. S.C. SUINPROD S.A. Bumbeşti Jiu - Gorj (activitate principală 6.6 a)

    160. S.C. SIBAVIS S.A. Sibiu - Sibiu (activitate principală 6.6 a)

    161. S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea Ferma 1 Frânceşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)

    162. S.C. AVIA AGROBANAT S.R.L. Bocşa - Reşiţa (activitate principală 6.6 a)

    163. S.C. AVICOLA Găieşti S.A. - Dâmboviţa (activitate principală 6.6 a)

    164. S.C. VENTURELLI PROD S.R.L. Sibiu (activitate principală 6.6 b)

    165. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Budeşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)

    166. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni Mihăieşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)

    167. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma 2 Frânceşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)

    168. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)

    169. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala Cluj - Sălişte - Cluj (activitate principală 6.6 a)

    170. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala CSHD Codlea - Braşov (activitate principală 6.6 a)

    171. S.C. Cereal Prod S.A. - Galaţi (activitate principală 6.6 a)

    172. S.C. AVICOLA Mangalia S.A. Constanţa (activitate principală 6.6 a)

    173. S.C. AVICOLA S.A. Constanţa - Constanţa (activitate principală 6.6 a)

    174. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru Butimanu - Dâmboviţa (activitate principală 6.6 a)

    175. S.C. EUROPIG S.A. Poiana Mărului - Braşov (activitate principală 6.6 b)

    176. S.C. SUINPROD S.A. Leţ - Covasna (activitate principală 6.6 b)

    177. S.C. AVICOLA Şiviţa S.A. Galaţi (activitate principală 6.6 a)

    178. S.C COLLINI S.R.L. Bocşa - Reşiţa (activitate principală 6.6 b)

    179. S.C. AGROSAS S.R.L. Timişoara - Timiş (activităţi principale 6.6 b, c)

    180. S.C. FLAVOIA S.R.L. Platforma Hereclean - Sălaj (activitate principală 6.6 a)

    181. S.C. ELSID S.A. Titu - Dâmboviţa (activitate principală 6.8)

 

    Până la 31 Decembrie 2015:

    182. S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. Câmpina - Prahova (activitate principală 1.2)

    183. S.C. TRACTORUL UTB S.A. Braşov (activităţi principale 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7)

    184. S.C. ISPAT Petrotub S.A. Neamţ (activităţi principale 2.3, 6.7)

    185. S.C. ARO S.A. Argeş (activităţi principale 2.3 b, 2.6)

    186. S.C. STIMET S.A. Sighişoara - Mureş (activitate principală 3.3)

    187. S.C. BEGA REAL S.A. Pleşa - Prahova (activitate principală 3.5)

    188. S.C. AZOMUREŞ S.A. Tg. Mureş - Mureş (activităţi principale 4.2 şi 4.3)

    189. S.C. COLOROM S.A. Codlea - Braşov (activitate principală 4.1 j)

    190. S.C. SOMEŞ S.A. Dej - Cluj (activităţi principale 6.1. a, b)

    191. S.C. OMNIMPEX Hârtia S.A. Buşteni - Prahova (activitate principală 6.1 b)

    192. S.C. PERGODUR Internaţional S.A. Neamţ (activitate principală 6.1 b)

    193. S.C. PROTAN S.A. - Popeşti-Leordeni - Ilfov (activitate principală 6.5)

    194. S.C. PROTAN S.A. Bucureşti Sucursala Codlea - Braşov (activitate principală 6.5)

    195. S.C. PROTAN S.A. - Cluj (activitate principală 6.5)

 

                              ---------------