Back

Decizia etapei de încadrare pentru “Amenajare hidroenergetică Valea Drăganului”) şi racordare MHC la SEN extravilan Budureasa-Valea Drăganului, Valea Crăciunului, Judeţul Bihor, Judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Lunca Vişagului (com. Poieni), Săcuieu (com. Săcuieu ), jud. Cluj, Remeţi (com. Bulz) şi Budureasa (com. Budureasa), jud. Bihor, titular: S.C. HIDROART S.R.L..

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectul “Lucrare construire capacitate de transport a energiei electrice (racordarea la sistemul energetic naţional a proiectului “Amenajare hidroenergetică Valea Drăganului”) şi racordare MHC la SEN extravilan Budureasa-Valea Drăganului, Valea Crăciunului, Judeţul Bihor, Judeţul Cluj”,propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Lunca Vişagului (com. Poieni), Săcuieu (com. Săcuieu ), jud. Cluj, Remeţi (com. Bulz) şi Budureasa (com. Budureasa), jud. Bihor,  titular: S.C. HIDROARTS.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAgenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni - vineri intre orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 01.03.2012.

Data afisarii pe site: 01.03.2012

Documente atasate

SC Hidroart Decizia et. incadr. - proiect