Back

Anunţ public privind etapa de încadrare, pentru proiectul: ”reabilitare drumuri si strazi in comuna Camarasu”, titular: COMUNA CAMARASU

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul:reabilitare drumuri si strazi in comuna Camarasu propus a fi amplasat încom. Camarasu, satele: Camarasu, Naoiu, Samboleni; titular:  comuna Camarasu

            Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj- Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele deluni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00., precum şi la următoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Data afişării pe site: 17.11.2011

 

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/proiectdecizieincadrarereabilitaredrumuricomunaleincomunaCamarasu.doc