Back

Amenajamentul silvic pentru UP III Foieni al Ocolului Silvic Carei

                                                                       

                                                                           Anun? public

 

 

“AGEN?IA REGIONALĂ PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicul interesat despre decizia de reevaluare a etapei iniţiale de incadrare, conform art.12 alin 3 din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, că Amenajamentul silvic pentru UP III Foieni al Ocolului Silvic Carei, beneficiar Direcţia Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Carei, necesită evaluare de mediu, deoarece implementarea planului poate avea efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000 de interes comunitar ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSCI0021 Câmpia Ierului şi ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, în care sunt incluse şi ariile naturale protejate de interes naţional Rezervaţia Naturală Pădurea Urziceni, Rezervaţia Naturală Dunele de Nisip Foieni şi Rezervaţia Naturală Mlaştina Vermeş, fiind necesară stabilirea lucrărilor care se vor putea realiza în cadrul amenajamentului, fără să fie afectate habitatele forestiere din situl Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului, care se încadrează în tipul de habitat prioritar.Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia finală a etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: autorizari@arpmcj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

 

 

17.04.2012